Ocena brak

PRZEJĘCIE BANKU

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Decyzję o przejęciu banku przez inny bank lub o likwidacji banku KNB może podjąć również w innym terminie jeżeli wystąpiły okoliczności grożące niewypłacalnością banku lub obniżeniem sumy funduszy własnych banku w takim stopniu, że nie byłyby spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu banku. Od decyzji o przejęciu rada nadzorca może wnieść skargę do NSA w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji, jednak przed rozpatrzeniem skargi nie może być rozpoczęte upłynnianie majątku banku w likwidacji ani przejęcie majątku banku przez bank przejmujący.

Nie jest możliwe przeprowadzenie likwidacji banku lub jego przejęcie za zgodą banku przejmującego bez wcześniejszego zwołania przez KNB walnego zgromadzenia banku w celu rozpatrzenia sytuacji banku, powzięcia decyzji o pokryciu straty bilansowej oraz podjęcia innych uchwał, w tym zwiększenia funduszy własnych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Warunkiem skutecznego podjęcia decyzji o likwidacji banku bądź jego przejęciu przez inny bank przez KNB jest zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz utrzymywanie się straty w banku na poziomie przekraczającym połowę funduszy własnych po upływie 6 miesięcy od daty walnego zgromadzenia.

Możliwe jest przejęcie banku w terminie krótszym niż 6 miesięcy od daty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia jeżeli nastąpiły okoliczności grożące niewypłacalnością banku lub obniżeniem sumy funduszy własnych banku w takim stopniu, że nie byłyby spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu banku.

Z dniem powzięcia przez KNB decyzji o przejęciu banku przez inny bank:

  1. Zarząd banku, zarząd komisaryczny oraz rada nadzorcza przejmowanego banku ulegają rozwiązaniu, a kompetencje walnego zgromadzenia zostają zawieszone

  2. Bank przejmujący obejmuje zarząd majątkiem banku przejętego

  3. Wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone przez przejęty bank

Bank przejmujący dwukrotnie ogłasza w pismach o zasięgu ogólnopolskim i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym decyzję o przejęciu banku oraz wzywa wierzycieli tego banku do zgłoszenia roszczeń w terminie miesiąca od daty ostatniego ogłoszenia.

Przejęcie banku następuje na podstawie bilansu sporządzonego na dzień przejęcia i zbadanego przez biegłego rewidenta. Z tym dniem bank przejmujący wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki banku przejętego, a fundusze własne przejętego banku przeznacza się na pokrycie strat bilansowych tego banku.

Podobne prace

Do góry