Ocena brak

PRZEDŚWIADOMOŚĆ

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRZEDŚWIADOMOŚĆ ang. the praeconscious; fr. lepreconscient (1), preconscience (2); nm. Vorbewufitsein, Vorbewufite 1.


W psychoanalizie: termin S. Freuda (Vorbewufitsein) wprowadzony na ozna­czenie aktualnie nie uświadamianej sobie przez podmiot sfery psychiki, której treści mogą jednak w sposób mimowolny lub też dzięki intencjonalnemu zwróceniu uwa­gi przekroczyć próg świadomości. Sfera ta jest umiejscawiana pomiędzy świado­mością a -^ nieświadomością (1). Termin „przedświadomość" bywa zastępowany terminem „podświadomość" (nie używa­nym przez Freuda).

2. Termin P. Teilharda de Chardin {preconscience) przyjęty na oznaczenie fazy ewolucji poprzedzającej pojawienie się świadomości. Przedświadomość bywa przez niego pojmowana niekiedy jako ze­spół przejawów przemian przygotowują­cych bezpośrednio pojawienie się świado­mości, niekiedy zaś jako potencja czy racja zarodkowa świadomości, tkwiąca od po­czątku w materii ożywionej.

Do góry