Ocena brak

Przedmiot i zadania dydaktyki ogólnej

Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012

- etymologia, geneza, znaczenie nazwy dydaktykaTermin dydaktyka pochodzi z języka greckiego: didaktikos- pouczający, a didasko- uczę .Po raz pierwszy użyto go w 1613 r. w Niemczech przez Krzysztofa Helwiga i Joachima Junga.

- dydaktyka jako dyscyplina teoretyczna, empiryczna, hermeneutyczna i praktycznaDydaktyka jako dyscyplina teoretyczna dotyczy całości badanego przedmiotu, opisuje teoretycznie dane zagadnienia w oparciu o materiał empiryczny.Dydaktyka jako dyscyplina empiryczna dotyczy badań w zakresie doświadczeń nauczania i uczenia się uczniów w oparciu o spostrzeżenia rodziców, nauczycieli itd. Dydaktyka jako dyscyplina hermeneutycznaDydaktyka jako dyscyplina praktyczna odnosi się do wszelkiego rodzaju praktyki z dziećmi, w której można wykorzystać wiedzę z dydaktyki jako dyscypliny teoretycznej i jednocześnie dostarczyć nowych informacji dydaktyce jako dyscyplinie empirycznej.

- dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe

Dydaktyka ogólnanauka o nauczaniu i uczeniu się, czyli o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania-uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka, natomiast dydaktyki szczegółowe badają zagadnienia specyficzne dla wybranego przedmiotu nauczania, jak np. matematyki, historii, geografii czy też jakiegoś typu lub szczebla szkoły jak dydaktyka szkoły zawodowej, szkoły wyższej.

Dydaktyki szczegółowe są teoriami nauczania i uczenia się poszczególnych przedmiotów na określonych szczeblach nauczania.

Do góry