Ocena brak

Przedawnienie roszczeń

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

Roszczenie – jest to uprawnienie polegające na tym, że jakaś indywidualnie oznaczona osoba

ma obowiązek wykonać świadczenie na rzecz uprawnionego, a więc że uprawniony może

żądać, aby zachowała się ona w ściśle określony sposób. Uprawnienie to jest

skonkretyzowane pod względem treści i podmiotu (stanowi ok. 80% wszystkich praw

podmiotowych). Mogą być roszczenia: majątkowe i niemajątkowe.

Przedawnienie roszczeń – jest to powstanie niekorzystnych dla podmiotów skutków, których

nie wyegzekwowano w terminie roszczenia. Istotny sens przedawnienia polega na tym, że po

upływie określonego w ustawie terminu, ten przeciwko komu kieruje się roszczenie (dłużnik),

może uchylić się od jego zaspokojenia (art. 117 § 2 KC).

Po upływie terminu mogą wystąpić 2 sytuacje:

I. podmiot zobowiązany podniesie, że termin minął przed sądem

II. że po otrzymaniu pozwu podmiot zobowiązany powie, że termin

upłynął

# zarzut przedawnienia może podnieść zobowiązany po upływie terminu przedawnienia

# roszczenie przedawnione nie wygasa a jedynie nie będzie mogło być przymusowo

zrealizowane

# instytucja przedawnienia ma zastosowanie do roszczenia majątkowego

Terminy przedawnienia

Art. 119 KC stanowi, że „terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane

przez czynność prawną” (jest to norma bezwzględnie wiążąca).

Według postanowień ogólnych roszczenia ulegają przedawnieniu z upływem:

a. 3 lat – okres przedawnienia obejmuje:

- roszczenie o świadczenie okresowe – dłużnik obowiązany jest spełnić je periodycznie,

w określonych z góry odstępach czasu, np. czynsz najmu, alimenty

- roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – powinna to być

osoba fizyczna lub osoba prawna, która profesjonalnie i zarobkowo trudni się

działalnością gospodarczą a równocześnie roszczenie to jest związane z tym zakresem

działalności.

b. 10 lat – odnosi się do wszystkich innych roszczeń (generalny termin)

Obliczanie biegu terminu

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się – według ogólnej reguły – od dnia, w którym

roszczenie stało się wymagalne, art. 120 KC

Instytucje, które mają wpływ na termin przedawnienia to:

1) zawieszenie biegu terminu przedawnienia

a. wskutek siły wyższej; wic maior – zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne,

niezapobiegalne (to sytuacja, której nie można przewidzieć i zapobiec), jeżeli

uniemożliwi uprawnionemu dochodzenie przed sądem lub innym organem

roszczenia – przez czas trwania tej przeszkody (trzęsienie ziemi, powodzie)

b. na czas istnienia: władzy rodzicielskiej + małżeństwa + opieki (roszczenie

przemija wobec opiekuna)

2) przerwa biegu terminu przedawnienia – zawsze następuje wskutek zdarzenia, które

występuje w toku biegu terminu przedawnienia. Po przerwie przedawnienie biegnie

więc od nowa. Przerwę powodują 2 zdarzenia:

Prawo cywilne część ogólna

a. podjęcie dochodzenia roszczenia przez uprawnionego – przedsięwzięcie przez

podmiot uprawniony jakiejkolwiek czynności przed sądem, która bezpośrednio

zmierza do dochodzenia roszczenia

b. uznanie roszczenia przez dłużnika

Podobne prace

Do góry