Ocena brak

Przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011

Charakterystyka

KSIĘGOWA STOPA ZWROTU (Accounting Rate of Return - ARR) to prosta metoda oceny inwestycji, opierająca się o stosunek pomiędzy nakładami a efektami. To relacja korzyści netto realizowanych przez dane przedsięwzięcie inwestycyjne do nakładów, jakie zostały poniesione. Podstawowym założeniem jest to, iż zarówno wartości korzyści netto jak i nakładów są wyrażone jako kategorie księgowe.


Istnieje wiele sposób liczenia ARR, np.


ARR = Kśr / Iśr


Kśr - średnia księgowa korzyść netto


Iśr - średnia księgowa wartość całkowitych nakładów inwestycyjnych


Najczęściej jednak liczy się średnią księgową stopę zwrotu:


ARRNi = (∑Nii - I ) / I


i = okres eksploatacji inwestycji w latach (0...n)


Nii = suma zysków z inwestycji w poszczególnych okresach


I = nakład inwestycyjny


ARR określa ile na jedną złotówkę całkowitych nakładów inwestycyjnych przypada średniej korzyści netto, która wyraża się zyskiem netto, czyli jaka część nakładów zostanie pokryta średniorocznym zyskiem netto. ARR ujemna oznacza, jaką część nakładu pokryją zyski z jednego roku eksploatacji inwestycji, natomiast dodatnia wartość ARR - jaka część rocznego zysku z inwestycji zostanie przeznaczona na inwestycję.


Opierając się wyłącznie o metodę ARR nie można zbudować obiektywnego kryterium decyzyjnego, lecz trzeba określić wartość graniczną stopy zwrotu kgr , która określana jest w sposób subiektywny. Może nią być:


Księgowa stopa zwrotu z aktywów dla całej firmy ROAf

Średnia księgowa st. zwrotu z akt. dla branży ROAb

Przeciętna księgowa stopa zwrotu z inwestycji dla branży ROIb


Jeżeli:


ARR ≥ ROAf lub b albo ROIb - przedsięwzięcie opłacalne


ARR < ROAf lub b albo ROIb - przedsięwzięcie nieopłacalne


Zalety i wady


Zalety

Wady

  • Nie uwzględnia zmiennej wartości pieniądza w czasie
  • Przyjmuje zysk jako miernik korzyści netto przedsięwzięcia inwestycyjnego
  • Wymaga subiektywnego wyznaczenia wartości granicznej stopy zwrotu
  • Nie można jej stosować do przedsięwzięć charakteryzujących się różnym poziomem ryzyka

Jako, ze metoda ARR jest podobna do wyliczeń np. stopy zwrotu z inwestycji czy stopy zwrotu na kapitale, jest ona często akceptowana w firmach zachodnich. Z drugiej strony jest ona często krytykowana w podręcznikach, ze względu na zasadnicze błędy metodologiczne.


Autor: Aneta Duszkiewicz
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry