Ocena brak

PRÓŻNIA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRÓŻNIA gr. to kenón; łc. vacuum, vacuitas; ang. vacuity, vacuum, the void; fr, la vide; nm. Leere

filoz. przyr. Pusta przestrzeń, pozbawio­na jakiejkolwiek materii, puste miejsce, które mogłoby zawierać materię, ale jej nie zawiera. Koncepcję próżni jako absolutnej pustki rozwijał m. in. Epikur, Lukrecjusz, Galileusz, P. Gassendi, I. Newton. Możli­wość istnienia próżni odrzucał m. in. Parmenides (utożsamiający próżnię z nieby­tem), Arystoteles (teza o „lęku natury" przed próżnią — horror vacui; —> plenizm), R. Descartes (który utożsamiał materię z rozciągłością, a zatem pojęcie absolutnej próżni uważał za sprzeczne). Dla Leukipposa i atomistów próżnia była przestrzenią, w której się poruszają atomy.

Dopiero w XVII w. możliwość istnienia względnej próżni wykazali doświadczal­nie E. Torricelli (1643) i O. von Guericke (1650), uzyskując stan wysoce rozrzedzonego gazu. Dzisiaj, zgodnie z mechaniką kwantową m.ożna twierdzić, że przestrzeń rue jest pusta; współczesna fizyka posługuje się pojęciem tzw. próżni fizycznej, które oz­nacza podstawowy stan pola fizycznego, charakteryzujący się energią potencjalną umownie równą zeru, istnieniem cząstek wirtualnych i drgań tzw. zerowych.

Rekapitulując kwestię istnienia próżni, w świetle współczesnej wiedzy przyrod­niczej można wyróżnić dwa aspekty tego pojęcia:

  1. próżnia absolutna, doskonała — obszar całkowicie pozbawiony cząstek materialnych, nie istniejący w przyrodzie;

  2. próżnia względna — obszar wypełniony gazem o ciśnieniu niższym od ciśnienia atmosferycznego (próżnia ni­ska — do lO'^ paskali, próżnia średnia — 10^-10"^ Pa, próżnia wysoka —10'^-10"^ Pa, próżnia bardzo wysoka — poniżej 10'^ Pa).

Podobne prace

Do góry