Ocena brak

Proteza kończyny dolnej

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

proteza kończyny dolnej; sztuczna kończyna dolna lub część kończyny dolnej zastępująca brakującą kończy­nę dolną lub jej część. Zależnie od poziomu braku kończyny, którą pro­teza k. d. zastępuje, rozróżnia się pro­tezy stopy, goleni, uda i protezy ca­łej kończyny dolnej. Stałymi elemen­tami protezy k. d. są -> stopa i -> lej kikutowy protezy. Elementami sto­sowanymi zależnie od poziomu bra­ku kończyny i rodzaju protezy są -> staw skokowy, staw kolanowy oraz staw biodrowy protezy. Elementem mocującym protezę k. d. do ciała in­walidy jest w większości przypadków -> zawieszenie protezy kończyny dol­nej. Proteza goleni, uda oraz prote­za całej kończyny dolnej mogą mieć budowę protezy kończyny zew-nątrzszkieletowej lub protezy koń­czyny wewnątrzszkieletowej. W zależ­ności od roli, jaką mają spełniać, mogą to być -> protezy kończyny tymczasowe, -> definitywne, -> in­struktorskie, przymiarkowe lub o przeznaczeniu specjalnym, np. -> pro­tezy kąpielowe.

Podobne prace

Do góry