Ocena brak

Projekt badawczy : dzieci i młodzież sięgające po alkohol.

Autor /mnop611 Dodano /17.11.2005

Projekt badawczy

1. Temat : Dzieci i młodzież sięgający po alkohol.

1.1.Problem główny :
-Jaki jest główny powód sięgania po alkohol dzieci i młodzieży?
1.2.Problemy szczegółowe :
-Czy rodzice dają swym zachowaniem odpowiedni przykład swoim dzieciom?
-Czy szkoła powinna pomagać rodzinom patologicznym?
-Jaki jest wpływ środowiska rówieśniczego na dzieci i młodzież?
-Jak powinno się pomagać młodzieży, mającej problemy z uzależnieniem?

2.
Z punktu widzenia socjologicznego alkoholizm jest zjawiskiem społecznym, stanowi przejaw i formę niedostosowania społecznego, uważany jest za zjawisko społecznie niepożądane. W aspekcie medycznym uzależnienie alkoholowe jest odrębną jednostką nozologiczną, objawem i zespołem chorobowym, patologicznym, klinicznym wymagającym leczenia. W ujęciu psychologicznym jest zaburzeniem w rozwoju osobowym jednostki, charakteryzującym się uszkodzeniem sprawności psychofizycznych, zmianą postaw hierarchii wartości, z tendencją do agresji, autoagresji i przestępczości.
W Polsce liczba osób uzależnionych od alkoholu i nadmiernie pijących sięga od 4 do
5 milionów, a osób wymagających leczenia od 1 mln do 1200 tyś. Z tej liczby objętych leczeniem jest zaledwie 15 %. Osób żyjących w zasięgu społecznie negatywnych alkoholizmu oblicza się na 12 mln, co równa się 1/3 populacji Polaków. Te dane pokazują, że alkoholizm jest zjawiskiem społecznie niepożądanym, szkodliwym, dezorganizującym życie jednostek i całych społeczeństw.
Polityka dotycząca alkoholu od roku 1990 jest niekorzystna i zbyt liberalna. Produkcja i handel, legalny i nielegalny, niekontrolowany import, afery alkoholowe, dystrybucja alkoholu spowodowały poważny wzrost spożycia alkoholu oraz nasilające się zjawisko alkoholizmu nie tylko wśród ludzi dorosłych, lecz także wśród młodzieży , a nawet dzieci.
Wraz z piciem alkoholu notuje się wzrost psychoz alkoholowych, zwiększającą się liczbę wypadków drogowych i przy pracy oraz nasilanie się przestępczości.
Przyczyny alkoholizmu : Etiologii alkoholizmu jako zjawiska społecznego, psychologicznego i klinicznego należy poszukiwać co najmniej w kilku czynnikach :
- w uwarunkowaniach socjologicznych
- w uwarunkowaniach osobowościowych
- w uwarunkowaniach organicznych
- w uwarunkowaniach biochemicznych
- w faktorach genetycznych
Z socjologicznych uwarunkowań alkoholizmu należy brać pod uwagę bardzo silne tradycje zakorzenione w wielu społeczeństwach, w pokoleniach, strefach geograficznych, w niektórych zawodach. Uwarunkowania kulturowe, religijne, obyczaje, obrzędy mogą być stymulatorem do używania alkoholu. Nieobojętne będzie tu prawodawstwo danego kraju zbyt liberalne lub restrykcyjne. Produkcja legalna i nielegalna oraz łatwy dostęp do alkoholu sprzyja nasilaniu się i rozpowszechnianiu alkoholizmu w danym środowisku. Ważnym czynnikiem sprzyjającym alkoholizmowi jest zbyt tolerancyjna postawa społeczna wobec tego zjawiska.
Skutki nadużywania alkoholu : Intoksykacja ( zatrucie ) alkoholowa powoduje zaburzenia w metabolizmie organizmu. Silne zatrucie wywołuje zaburzenia orientacji
w czasie i miejscu , amnezję wsteczną, prowadzi do utraty świadomości. Systematyczne nadużywanie alkoholu wywołuje stan uzależnienia psychicznego i fizycznego od alkoholu, który prowadzi do pojawienia się chorób psychicznych i fizycznych związanych z nadmierną intoksykacją alkoholową.
Do najczęstszych chorób spowodowanych alkoholizmem należą :
- choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
- uszkodzenie trzustki
- marskość wątroby ( cirrhosis heppatis )
oraz wiele zespołów psychotycznych alkoholowych – psychoza Korsakowa, halucynoza alkoholowa, psychoza alkoholowa paranoidalna, zespół encefaliczny Wernickiego oraz inne. Ostre zatrucie alkoholowe może spowodować zejście śmiertelne.*

3.Cel badań :
- Ukazanie, jak wielki jest problem nadużywania alkoholu przez dzieci i młodzież
3.1. Cel główny :
- Ukazanie przyczyn spożywania alkoholu
3.2. Cele szczegółowe :
- Dlaczego młodzi ludzie sięgają po alkohol?

4. Uzasadnienie podjęcia problemu badawczego :
Wybrałam ten temat, gdyż uważam, że młodzież spożywająca alkohol w większym bądź też w mniejszym stopniu niszczy sobie zdrowie, naraża się na różne niebezpieczeństwa a także dokonuje czynów przestępczych takich jak, np. kradzieże. Tacy ludzie powinni zostać objęci specjalistyczną opieką psychologiczną, powinni uczęszczać na terapie, które są w stanie im pomóc.

5. Zakres badań :
5.1. Zakres podmiotowy :
- Badaniem zostaną objęte dzieci w wieku od 10 do 13 lat , a także młodzież w wieku od 14 do 17 lat.
5.2. Zakres przedmiotowy :
- Zachowanie dzieci i młodzieży przed i po spożyciu alkoholu
5.3. Zakres przestrzenny :
- Badaniem zostaną objęci dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 112 w Gdańsku, a także młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Gdańsku
5.4. Zakres czasowy :
- Badania zostaną przeprowadzone w miesiącu kwietniu 2007 r.

6. Hipotezy badawcze :
- Dzieci i młodzież z rodzin patologicznych powielają zachowanie swoich rodziców, opiekunów
-Dzieci i młodzież spożywają alkohol zazwyczaj w swojej grupie rówieśniczej.

7. Metodyka badań :
7.1. Metoda :
- Sondaż badawczy

7.2. Technika :
-Ankietę przeprowadzę wśród wszystkich uczniów obydwu szkół.
- Obserwacja

7.3. Narzędzie pomiarowe :
- Kwestionariusz ankiety
- Kwestionariusz z obserwacji
7.4. Dobór próby :
- Dzieci w wieku od 10 do 13 lat
- Młodzież w wieku od 14 do 17 lat
7.5. Wielkość próby :
- 200 uczniów szkoły podstawowej
- 250 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej* Czesław Cekiera „ Ryzyko uzależnień „ Towarzystwo Naukowe KUL 2001

Podobne prace

Do góry