Ocena brak

Próg i pułap podniety akustycznej

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

próg i pułap podniety akustycznej;

z pasma drgań występujących w śro­dowisku przemysłowym tylko określo­ny wycinek może stanowić bodziec dla ośrodkowego układu nerwowego. Decyduje o tym natężenie drgań. Próg podniety dla receptora aku­stycznego jest bardzo niski — znaj­duje się zaledwie nad poziomem natężenia drgań cieplnych cząsteczek powietrza. Jest to receptor o naj­niższym progu podniety spośród wszy­stkich receptorów organizmu ludzkie­go. Próg pobudliwości receptora aku­stycznego jest m. in. funkcją często­tliwości i jest najniższy dla częstotli­wości około 3500 Hz. Mimo to przy­jęło się określać próg podniety dla częstotliwości 1000 Hz. Przy tej często­tliwości wynosi on w jednostkach ciśnienia 0,00002 Pa. Pułapem dla re­ceptora akustycznego jest tzw. grani­ca bólu, tzn. natężenie bodźca aku­stycznego, który subiektywnie wywo­łuje ból, a obiektywnie — silne reakcje obronne. Granica ta odpowiada po­ziomowi ciśnienia akustycznego około 130 dB w stosunku do wartości pro­gowej 0,00002 Pa.

Podobne prace

Do góry