Ocena brak

PROCESY NORMALIZACJI WZAJEMNYCH STOSUNKÓW MIĘDZY RFN A PAŃSTWAMI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (NA PRZYKŁADZIE POLSKI)

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

Do 1966r w polityce RFN nie uznawało dominacji ZSRR w Europie Środkowowschodniej. Od 1966 rząd federalny musiał stopniowo CDU, CSU, SPD musiał stopniowo dostosowywać swą politykę zagraniczną do generalnej strategii Zachodu. głownie USA, wobec ZSRR i pozostałych państw socjalistycznych.12 sierpnia 1970r.podpisano w Moskwie układ o rezygnacji z użycia siły i podjęcia współpracy między RFN i ZSRR.. W 1970 doszło do rokowań NRD i RFN w wyniku czego odrzucono doktrynę Hallsteina. STOSUNKI RFN Z POLSKĄO stosunkach RFN z Polską nie mogło być mowy.

Zimna wojna, zaostrzenie stosunków USA-ZSRR i definitywny podział Niemiec nie dawały szans na współprace. Sytuacja zaczęła ulegać zmianie w drugiej połowie lat 50-tych, Polska uznała za zakończony stan wojny z Niemcami i oświadczyła, że może nawiązywać pokojowe stosunki z Niemcami, nie spotkało się to jednak z żadnym istotnym odzewem ze strony RFN m.in. ze względu na obowiązującą doktryne Hallsteina .oraz podważanie przez RFN umowy poczdamskiej. Po objęciu władzy przez Willy Brandta w 1969r. Zmieniła się polityka Niemiec Zachodnich wobec Europy Wschodniej. 7 grudnia 1970r w Warszawie został podpisany układ między PRL i RFN o podstawach normalizacji stosunków. Od 1972 r odbywały się zachodnioniemiecko-polskie konferencjepodręcznikowe (do spraw podręczników z historii i geografii).

Nastąpiły też pozytywne zmiany w sferze dyplomatycznej. 11 czerwca 1976 zawarto umowę o współpracy kulturalnej. W listopadzie 1977 rewizytę w Polsce złożył kanclerz H. Schmidt. Kilka lat później w akcie końcowym konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1 sierpnia 1975 r podpisanym przez E. Gierka, H. Schmidta, E. Honeckera znajdujemy istotny fragment „Państwa uczestniczące uważają wzajemnie za nienaruszalne wszystkie granice każdego z nich jak również granice wszystkich państw w Europie i dlatego będą powstrzymywać się teraz i w przyszłości od zamachów na te granice.20 stycznia1989 na zaproszenie prezydenta RFN R. Von Weitzsackera z prywatną wizytą do Bonn udał się premier M Rakowski.

Była to pierwsza w historii wzajemnych stosunków wizyta w RFN premiera Polski., oceniając tą wizytę M. Rakowski powiedział, że nadszedł czas porozumienia we wszystkich kwestiach spornych i otwartych kwestiach RFN-Polska. W rezultacie możliwym okazało się dobrosąsiedzkie uregulowanie stosunków polsko-niemieckich do którego doszło na początku lat 90-tych.

Do góry