Ocena brak

Proces promocji i reklamy

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012

Cele procesu

Cele związane z istnieniem procesu:


Cele związane z doskonaleniem procesu:


 • Zwiększenie wykorzystania środków przeznaczonych na działania marketingowe do 98% budżetu marketingowego
 • Skrócenie czasu planowania kampanii marketingowej do 10 dni roboczych.
 • Zwiększenie o 5% skuteczności dotarcia z przekazem promocyjnym i reklamowym do tzw. grupy docelowej

Charakterystyka procesu

Przygotowanie działań promocyjnych i reklamowych to bardzo ważny proces, który ma na celu zaplanowanie i realizację działań marketingowych. Proces ten pełni rolę wspomagającą w realizacji głównych celów firmy jako całości. Należy go analizować w ścisłym związku z przesłankami procesu planowania oraz ogólnymi celami strategicznymi przyjętymi przez przedsiębiorstwo. Innymi słowy proces przygotowania działań promocyjnych i reklamowych jest zbiorem aktywnych działań, które mają zapewnić realizację zamierzeń przedsiębiorstwa wobec rynku i muszą być skoordynowane z działaniami w pozostałych przekrojach funkcjonalnych firmy.


Proces obejmuje zbudowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa, z czym wiąże się ustalenie budżetu marketingowego firmy. Kolejnymi zadaniami procesu są: analiza sytuacji rynkowej, określenie celu promocji i reklamy, wybór adresatów działań marketingowych, ustalenie budżetu na konkretną kampanię, wybór środków (metod) promocji i reklamy, zaplanowanie kampanii marketingowej, badanie skuteczności przeprowadzonych działań i w końcu jej weryfikację.Zasoby (dane wejściowe)

>

Dyrektor Działu Marketingu


Osoba odpowiedzialna za realizację strategii marketingowej firmy oraz za komunikowanie produktów firmy z otoczeniem. Kwalifikacje: wykształcenie wyższe kierunkowe (zarządzanie i marketing), kilkuletnie doświadczenie w branży, ukończone kursy zarządzania zasobami ludzkimi, działań marketingowych. Znajomość strategii firmy.


Analityk działu Marketingu Osoba odpowiedzialna za raporty działu marketingu, przeprowadzanie badań i analiz mających na celu informowanie o pozycji produktu na rynku i jego zmianach,Kwalifikacje: wykształcenie wyższe kieurnkowe (zarządzanie lub statystyka, ekonometria).Specjalista ds. promocji


Osoba odpowiedzialna za realizację kampanii reklamowych i promocyjnych.


Kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie, kilkuletnie doświadczenie w branży.>

>

>

Planowanie kampanii:Badania skuteczności kampanii:


 • Badania ankietowe przeprowadzane przez instytucje badań rynkowych (ile procent badanych zna/używa/kupuje produkt, markę) - PBI/Gemius S.A. w Internecie, PBC w prasie, TNS OBOP w telewizji;
 • badania panelowe na wybranej grupie osób przeprowadzane przez instytucje badań rynkowych (do ilu i jakich osób dociera przekaz marketingowy) - np. badania PBI/Megapanel w Internecie;
 • Statystyki mediów dotyczące przeprowadzanych kampanii (CTR - click through ratio - "klikalność" form reklamowych w Internecie; czas oglądania spotów reklamowych w telewizji, czas słuchania spotów reklamowych w radio, sprzedaż (nakład) w prasie);

Opis procesu

1 Budowa strategii marketingowej przedsiębiorstwa


Zarząd firmy określając strategię firmy nakreśla również strategię marketingową przedsiębiorstwa. Strategię promocji nakreśla równolegle ze strategią produktu, jego ceny i dystrybucji. W prace nad strategią marketingową firmy ściśle włączony jest Dyrektor Działu Marketingu, który jest odpowiedzialny za komunikację firmy dotyczącą produktu. Finalną częścią tego zadania jest określenie długoterminowego celu promocji i reklamy produktu firmy.2 Ustalenie budżetu na działania promocyjne i reklamowe


Zarząd firmy określa budżet marketingowy przedsiębiorstwa. Innymi słowy ustala wysokość środków finansowych, które mogą być wykorzystane w działaniach promocyjnych i reklamowych. W zadaniu uczestniczy Dyrektor Działu Marketingu, który przedstawia i argumentuje potrzeby swojego działu. Efektem zadania jest określenie budżetu marketingowego na okres jednego roku.3 Analiza sytuacji - pozycja przedsiębiorstwa i danego produktu na rynku


Analityk działu Marketingu analizuje pozycję danego produktu na podstawie raportów Działu Sprzedaży, Działu Produkcji wspartymi raportami analityków Działu Sprzedaży oraz badaniami rynkowymi. Musi określić pozycję produktu w danym segmencie i jej dotychczasowe zmiany. W ten sposób powstaje wiedza o pozycji wyjściowej działań marketingowych. Do zadań wykorzystuje arkusz kalkulacyjny OpenOffice oraz program Statistica.4 Określenie celu promocji i reklamy


Dyrektor Działu Marketingu na podstawie analizy pozycji produktu na rynku, współpracując z Dyrektorem Działu Sprzedaży, nakreśla cel promocji danego produktu. Finalnym celem promocji i reklamy jest zwiększenie popytu na produkt - co za tym idzie zwiększenie sprzedaży (globalnie, lokalnie, w segmentach). Innymi celami określonymi na tym etapie mogą być: przesunięcie produktu do innego segmentu użytkownika, zmiana wizerunku produktu.5 Wybór adresatów działań promocyjnych i reklamowych


Dyrektor Działu Marketingu określa tzw. Target Group działań promocyjnych na podstawie strategii marketingowej, profilu produktu oraz określonego wcześniej celu promocji i reklamy. Wspiera się tu raportami analityków dotyczącymi grupy docelowej produktów z tego samego segmentu oraz preferencji klientów/użytkowników (których źródłem są badania rynkowe). Służy to efektywnemu wykorzystaniu środków przeznaczonych na działania marketingowe, ponieważ jedną z miarą skuteczności promocji czy reklamy jest dotarcie do potencjalnych klientów produktu.6 Ustalenie budżetu na daną kampanię


Dyrektor Działu Marketingu określa wielkość budżetu na planowaną kampanię marketingową - ilość środków, które można przeznaczyć na działania promocyjne i reklamowe w kampanii. Wiąże się to z rozdysponowaniem budżetu działu marketingu na wszystkie działania promocyjne i reklamowe.7 Wybór środków promocji i reklamy


Specjalista ds. promocji określa:


 • gdzie - w których mediach w obrębie dwóch grup: media główne - ALT (Above The Line) - prasa, radio, TV, Internet; media wspomagające - BTL (Below The Line) - reklama zewnętrzna, katalogi, ulotki, broszury, galanteria reklamowa, itp.)
 • jakimi instrumentami (w obrębie wybranego medium) ma być przeprowadzona promocja. <br/>

Kieruje się określonym celem oraz grupą docelową planowanych działań marketingowych. Pod uwagę bierze określony budżet na kampanię. Celem tego etapu jest taki dobór mediów, by wpasowały się one w "target group" kampanii oraz taki dobór instrumentów w obrębie danego medium, by najskuteczniej dotarły do potencjalnych klientów.8 Zaplanowanie kampanii promocyjnych i reklamowej


Specjalista ds. promocji określa długość kampanii oraz jej intensywność. Jest również odpowiedzialny za przygotowanie lub zlecenie przygotowania kreacji wykorzystanych później w kampanii promocyjnej. Podczas przygotowywania kreacji promocyjnych i reklamowych kieruje się tzw. metodą AIDA (Attention - zwróć uwagę, Interest - wzbudź zainteresowanie, Desire - wywołaj chęć posiadania, Action - nakłoń do kupna). Musi również zadbać o stosowanie norm CI (Corporate Identity) firmy - wizerunku i misji firmy.9 Badania skuteczności kampanii


Analityk działu Marketingu na podstawie raportów sprzedaży oraz analiz rynkowych określa skuteczność kampanii - na ile działania promocyjne zwiększyły/zmniejszyły sprzedaż produktu oraz świadomość marki. Skuteczność kampanii promocyjnej i reklamowej produktu określa na podstawie:


 • zwiększenia/zmniejszenia sprzedaży produktu,
 • zwiększenia/zmniejszenie udziału produktu w rynku/segmencie
 • badań rynkowych nt świadomości marki (ile procent badanych osób zna/używa/kupuje produkt danej marki - badania ankietowe, panelowe),
 • skuteczności kreacji reklamowych (jaki procent osób z tzw. grupy docelowej miał kontakt z formami promocji i reklamy - na podstawie badań przeprowadzanych przez instytucje badające rynek danych mediów, np. Gemius S.A w Internecie, PBC w prasie)<br/>

10 Weryfikacja działań promocyjnych i reklamowych<br/>Dyrektor działu Marketingu w oparciu o raport przygotowany przez analityka ocenia skuteczność działań promocyjnych - wybór targetu, czas kampanii, wybór mediów, wybór kreacji i ich skuteczność dotarcia. Określa czy cel działań promocyjnych reklamowych został osiągnięty w całości lub w jakiej części. Określa również jaka część z przyznanego budżetu marketingowego została wykorzystana. Swoją ocenę raportuje bezpośrednio do Zarządu firmy.Wyjścia (dane wyjściowe)

 • Strategia marketingowa firmy,
 • Strategia marketingowa produktu,
 • Budżet marketingowy,
 • Analiza rynkowa produktu,
 • Grupa docelowa działań marketingowych,
 • Plan kampanii promocyjnej i reklamowej,
 • Skuteczność przeprowadzonej kampanii.

Odpowiedzialność i uprawnienia


<center>Stanowisko</center> <center>Nr zadania</center> <center>Uprawienia</center> <center>Odpowiedzialny za</center>
Dyrektor Działu Marketingu <center>1</center> Dostęp do dokumentacji strategii / celów przedsiębiorstwa

Dostęp do dokumentacji finansów firmyUdział w zebraniach zarządu dotyczących ustalania celów marketingowych

Współodpowiedzialny za zbudowanie jasnej (przejrzystej) i ściśle określonej strategii marketingowej firmy.

Czytelne określenie celów marketingowych firmy.Stworzenie ram, wytycznych komunikacji firmy dotyczącej produktów


<center>2</center> Dostęp do dokumentacji strategii / celów przedsiębiorstwa

Dostęp do dokumentacji finansów firmyUdział w zebraniach zarządu dotyczących ustalania budżetu marketingowego

Współodpowiedzialny za stworzenie zrównoważonego budżetu działu marketingu:

- z uwzględnieniem rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki (których nie da się określić na etapie planowania)


- z uwzględnieniem możliwości wzrostu kosztów w trakcie realizacji budżetu

<center>4</center> Dostęp do dokumentacji strategii / celów przedsiębiorstwa

Dostęp do dokumentacji strategii / celów danego produktu

Określenie realnego celu działań promocyjnych i reklamowych.

Wybór strategii promocji i reklamy danego produktu uwzględniającej uwarunkowania rynkowe, pozycję produktu i cel, który te działania mają osiągnąć.


<center>5</center> Dostęp do raportów dt. grupy docelowej produktu

Dostęp do analiz sprzedażowych danego produktuDostęp do raportów preferencji klientów w danym segmencie produktów

Precyzyjne określenie grupy docelowej (target group), do której skierowane będą działania promocyjne i reklamowe, przy uwzględnieniu specyfiki produktu i potrzeb odbiorców.
<center>6</center> Dostęp do dokumentacji budżetu przeznaczonego na działania promocyjne i reklamowe

Uprawnienia do decyzji w sprawie przeznaczenia środków finansowych na kampanie promocyjne i reklamowe

Precyzyjne określenie środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na kampanię promocyjną i reklamową danego produktu.
<center>10</center> Decyzyjność w sprawie oceny przeprowadzanych działań promocyjnych

Dostęp do raportów działu sprzedaży i działu marketingu oraz danych rynkowych

Ocenę przeprowadzonych działań promocyjnych i reklamowych.

Określenie czy działania marketingowe przyniosły oczekiwany efekt (spełniły wyznaczony cel)

Specjalista ds. promocji <center>7</center> Dostęp do budżetu reklamowego

Dostęp do informacji o inwentarzu reklamowym różnych mediówDecyzyjność w zakresie wyboru strategii promocyjnej i reklamowej

Precyzyjne określenie, w których mediach i jakimi środkami/instrumentami (w obrębie danego medium) ma być przeprowadzona kampania.

Taki dobór mediów, by umożliwiły one jak najskuteczniejsze dotarcie do "target group" (docelowo użytkownicy medium pokrywają się z "target group"), uwzględniając specyfikę produktu i potrzeby odbiorców.


<center>8</center> Dostęp do informacji o wolnych powierzchniach reklamowych

Decyzyjność w zakresie zakupu powierzchni reklamowychDecyzyjność w zakresie wyboru i przygotowania kreacji dla kampanii

Precyzyjne określenie ram czasowych kampanii promocyjnej.

Zakup powierzchni reklamowychZlecenie wykonania kreacji reklamowychDostarczenie kreacji reklamowych do wybranych mediówZachowanie Corporate Identity i zasady AIDA przy planowaniu kampanii.


Analityk Działu Marketingu <center>3</center> Dostęp do danych sprzedażowych

Dostęp do analiz rynkowych

Określenie pozycji danego produktu na rynku

Przedstawienie zmian pozycji danego produktu na rynku.Określenie trendów panujących na rynku.Określenie aktualnych odbiorców danego produktu i ich profilu.


<center>9</center> Dostęp do raportów sprzedaży produktu

Dostęp do analiz rynkowychDostęp do raportów rynkowych

Przedstawienie zmian sprzedaży i postrzegania produktu w trakcie i po zakończeniu prowadzonej kampanii promocyjnej i reklamowej.

Diagram procesu


Lp. Zadania <center>Podmioty uczestniczące w procesie</center>
Zarząd firmy Dyrektor działu Marketingu Specjalista ds. promocji Analityk działu Marketingu Dyrektor działu Sprzedaży Analityk działu Sprzedaży
1 Budowa strategii marketingowej przedsiębiorstwa N W
2 Ustalenie budżetu na działania promocyjne i reklamowe N W
3 Analiza sytuacji - pozycja przedsiębiorstwa i danego produktu na rynku Z W I
4 Określenie celu promocji i reklamy W I Oo I
5 Wybór adresatów (target group) działań promocyjnych i reklamowych W I I
6 Stworzenie budżetu dla promocji Wyt W
7 Wybór środków promocji i reklamy No W
8 Zaplanowanie kampanii promocyjnych i reklamowej Z W
9 Badania skuteczności kampanii Z W I
10 Weryfikacja działań promocyjnych i reklamowych Z W I I

Autor: Nowacki Krzysztof, Nowak Bartłomiej
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry