Ocena brak

Proces kontroli jakości

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011

Cele procesu

Cele ogólne:


 • poprawa jakości wyrobów,
 • zapewnienie ciągłości procesów kontroli jakości,
 • wcześniejsze wykrywanie usterek,

Cele efektywnościowe:


 • zmniejszenie strat na brakach o 1,5% w ciągu pół roku,
 • zmniejszenie liczby reklamacji do 3% w ciągu roku,
 • zmniejszenie czasu procesów wchodzących w skład kontroli jakości o 20% w ciągu roku,
 • zmniejszenie ilości usuwanych wad na wyrobach do 10 szt. w miesiącu.

Charakterystyka procesu

Głównym zadaniem procesu kontroli jakości w produkcji jest przede wszystkim kontrola dostarczonych materiałów do produkcji, dokumentacji technicznej oraz kwalifikacji i uprawnień pracowników. Kontrolerzy Jakości dokonują weryfikacji elementów z atestami materiałowymi, a także oceniają zgodność i prawidłowość wykonania elementów. Sporządzony raport przedkładają swoim przełożonym. Końcowym etapem prac jest sporządzenie dokumentacji paszportowej wyrobu, zawierającej wszystkie dokumenty techniczne, certyfikaty oraz poświadczenia materiałowe.Zasoby (dane wejściowe)

1. Uczestnicy procesu

Kierownik Kontroli Jakości K


kwalifikacje: znajomość minimum jednego języka obcego, wykształcenie wyższe na kierunku Spawalnictwo lub Zarządzanie jakością, ukończony kurs Euro inżyniera; znajomość norm branżowych, przepisów i procedur obowiązujących w zakładzie,Kierownik Kontroli Jakości Produkcji K 1


kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie w sterowaniu procesami produkcji, znajomość procedur obowiązujących w zakładzie,


Kierownicy Sekcji K01, K02


kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie w branży, zdolność czytania dokumentacji technicznej, szkolenie w stopniu 2 w metodzie VT-2 (badania wizualne) lub innej metodzie badań nieniszczących,Pracownicy Sekcji Kontroli Jakości K01 oraz K02


kwalifikacje: doświadczenie w branży, wykształcenie techniczne.


2. Zasoby materialne

aparat cyfrowy,


drukarka,


fax,


Internet,


komputer stacjonarny,


kserokopiarka,


laptop,


lupy,


Open Office,


skaner,


telefon komórkowy,


telefon stacjonarny,


boroskop,


fibroskop,


głębokościomierze,


liniały,


lusterka,


niwelator,


piony sznurkowe,


pirometry,


przymiary zwijane i kreskowe,


spoinomierze,


suwmiarki,


wideoendoskop,


wzorce chropowatości powierzchni,


wzorce kształtu,


zestawy do badań wad powierzchniowych (MPI, PT, VT),


3. Zasoby informacyjne

Księga Jakości,


Aktualne zestawy norm branżowych,


Protokoły niezgodności (NCR),


Protokoły z badań nieszczących i nieniszczących,


Plany kontroli,


Protokoły z badań wizualnych,


Raporty kontroli spoin,


Protokoły kulowania i owalizacji,


Protokół przestęplowania materiału,


Protokół pomiarowy (szkic),


Wykaz spawaczy,


Protokół badania próbnego gięcia,


Protokół z pomiaru grubości,


Notatki ze spotkania z klientem,


Plany kontroli,


Specyfikacje klientów,


Procedury wewnętrzne,


Rozporządzenia Zarządu spółki SEFAKO S.A.,


Rejestr atestów materiałowych,


Zamówienia


4. Narzędzia, metody i techniki

Do zdiagnozowania poprawności wyrobu lub jego elementu pracownicy Działu Kontroli Jakości poddają wyrób licznym badaniom specjalistycznym. Są to w szczególności:


badania radiograficzne


badania magnetyczno - proszkowe


badania penetracyjne


badania ultradźwiękowe


badania wytrzymałościowe


badania wizualne


Opis procesu


1. Przekazanie zleceń od klientów do Kierownika Kontroli Jakości K 1.


Kierownik Kontroli Jakości K po zapoznaniu się ze specyfikacją klienta, dokumentacją techniczną, rysunkami technicznymi wyrobu i jego poszczególnych elementów oraz aktualnymi wykazami norm branżowych przekazuje do Kierownika Kontroli Jakości K1 oraz Kierowników Kontroli Jakości K01 oraz K02 zlecenia od klientów.


2. Rozdysponowanie zadań pomiędzy pracowników sekcji K01 oraz K02.


Kierownicy Kontroli Jakości K01 oraz K02 organizują rozdysponowanie zadań pomiędzy podległych pracowników, wykorzystując do tego specyfikacje klienta, dokumentację techniczną, rysunki techniczne wyrobu i jego poszczególnych elementów oraz aktualne wykazy norm branżowych.


3. Kontrola uprawnień spawaczy.


Kierownicy 121 oraz K02 sprawdzają aktualny termin ważności uprawnień spawaczy, a także rodzaj uprawnień w zależności od zastosowania konkretnej metody spawania, wykorzystując do tego celu świadectwo kwalifikacji spawacza. Informacje o przeprowadzonej kontroli przekazują Kierownikowi Kontroli jakości K1.


4. Kontrola Jakości dostarczonych materiałów.


Pracownik magazynu sprawdza liczebność oraz właściwości fizyczne i chemiczne materiałów, będących w posiadaniu magazynu, wykorzystując do tego atesty materiałowe. Sporządzony raport kontrolny obejmujący wykaz materiałów do produkcji wyrobu zgodnymi z atestami przedstawia Kierownikowi Kontroli Jakości K01 oraz K02.


5. Kontrola materiałów zwolnionych do produkcji


Pracownicy K01 oraz K02 korzystając z dokumentacji technicznej oraz atestów materiałowych wybierają właściwy materiał z magazynu do produkcji, po czym swoją ocenę zgodności materiału przekazują przełożonym kierownikom.


6. Ocena zgodności półfabrykatów z danymi dokumentacji technicznej.


Pracownicy Kontroli Jakości K01 oraz K02 dokonują weryfikacji elementów z atestami materiałowymi oraz zgodności i poprawności wykonania procesów z aktualnymi wykazami norm branżowych. Swoje sprawozdania przedkładają Kierownikowi K01 oraz K02. Ocena zgodności obejmuje zadania:


1)    Kontrola przestęplowania znaków materiałowych


2)    Kontrola trasowania elementu


3)    Kontrola gięcia, kontrola powierzchni po gięciu, próbne gięcie.


4)    Kontrola wymiarowa półfabrykatu


5)    Kontrola opalizacji i kulowania elementów giętych


6)    Kontrola pocienienia na gięciu


7. Kontrola prawidłowości wykonania elementów.


Pracownicy K01 i K02 dokonują oceny poprawności wykonania elementów oraz prawidłowości powierzchni zgodnie z zestawem norm branżowych oraz rysunkiem i dokumentacją techniczną. Swoje sprawozdania przedkładają Kierownikowi K01 oraz K02. Kontrola prawidłowości wykonania elementów obejmuje czynności:


1)    Kontrola powierzchni po obróbce mechanicznej


2)    Kontrola wizualna i badanie NDT


3)    Kontrola wymiarowa i zgodności z rysunkiem


8. Kontrola obecności zanieczyszczeń.


Pracownicy K01 oraz K02 sprawdzają, czy w danym elemencie bądź wyrobie nie znajdują się ciała obce, sporządzając przy tym protokół z badań wizualnych.


9. Kontrola VT po malowaniu.


Pracownicy Sekcji K01 oraz K02dokonują sprawdzenia wyrobu pod względem jakości pomalowania elementu (tj. występowanie zacieków, dokładność pomalowania, grubość farby) korzystając z protokółów malowania i konserwacji oraz protokółu z pomiaru grubości. Swoją ocenę przekazują Kierownikowi K01 oraz K02.


10. Skompletowanie dokumentów oraz sporządzenie dokumentacji paszportowej.


Kierownicy K01 oraz K02 kompletują dokumenty z wszystkich badań do segregatora, po czym przekazują je przełożonym do podpisu i akceptacji.Wyjścia

Produkty:


kotły energetyczne przemysłowe;


konstrukcje stalowe : opodestowanie, kanały powietrza, kanały spalin, obudowy blaszane;


elementy ciśnieniowe: rurociągi, walczaki, ściany szczelne, wężownice, ruszty wibracyjne;


dokumentacja: dokumentacja paszportowa dostarczana do każdego wyrobu;Informacyjne - informacje przekazywane na zewnątrz:


dokumentacja paszportowa,


ocena wyrobu względem jakości pomalowania,


ocena zgodności materiałów,


protokół malowania i konserwacji,


protokół pomiaru grubości,


protokół z badań wizualnych,


sprawozdania z poprawności wykonania elementów,


wykaz materiałów,


zlecenia od klientów.Zmiany w organizacji - (propozycje wprowadzenia innych rozwiązań; dokształcenia, ulepszenia):


szkolenia w zakresie NDT, czyli w zakresie przeprowadzania badań nieniszczących,Produkty uboczne:


odpady np. zużyte oleje, złom


Odpowiedzialność i uprawnienia


<center>Stanowisko</center> <center>Zadanie (numer)</center> <center>Uprawniony do</center> <center>Odpowiada za</center>
Kierownik Kontroli Jakości K 1 * Posiadania dokumentacji technicznej, rysunku oraz specyfikacji klienta.
 • Przekazania w/w dokumentacji do Kierownika K1 oraz Kierowników K01 oraz K02.

* Kompletne przekazanie dokumentacji technicznej wraz z rysunkiem i specyfikacją klienta.


Kierownik Kontroli Jakości K01 oraz Kierownik

K02

2 * Zapoznania się i przekazania dokumentacji technicznej, specyfikacji klienta swoim podwładnym.
 • Rozdysponowania zadań pomiędzy swoich pracowników.

* Kompletne przekazanie dokumentacji swoim podwładnym pracownikom.
 • Właściwy dobór pracownika pod względem kwalifikacji i uprawnień do możliwości kontroli danego elementu.


Kierownik Kontroli Jakości K01 oraz

K02

3 * Wglądu do świadectwa uprawnień spawaczy oraz ewentualnie utworzenia kopii danego świadectwa.

* Właściwy dobór spawacza pod względem kwalifikacji i uprawnień do wykonywania określonej techniki spawalniczej.


Pracownik Magazynu


4 * Otrzymywania atestów materiałowych na materiały przyjęte do magazynu.
 • Wglądu do segregatora z atestami materiałowymi.

* Właściwy stan liczebny dostarczonych materiałów oraz atestów.


Pracownik Sekcji Kontroli Jakości K01 oraz K02 5 * Wglądu do atestu na dany materiał, który zostaje zwolniony do produkcji.

* Właściwy dobór materiałów wykorzystywanych na produkcji.


Pracownik Sekcji Kontroli Jakości K01 oraz K02 6 * Przeprowadzenia badań, dzięki dostępnym narzędziom pomiarowym dla poszczególnych czynności wchodzących w skład tego procesu tj: trasowania, gięcia, pocieniania, owalizacji, spawania.

* Stan elementu po przeprowadzeniu stosownych badań jest zgodny z aktualnym zestawem norm branżowych.


Pracownik Sekcji Kontroli Jakości K01 oraz K02 7 * Przeprowadzenia badań powierzchni materiału po obróbce cieplnej dzięki dostępnym narzędziom.

* Zgodność powierzchni materiału pod względem wymiarowym z warunkami technicznymi, rysunkiem oraz specyfikacją klienta.


Pracownik Sekcji Kontroli Jakości K01 oraz K02 8 * Wglądu do dokumentacji dotyczącej obecności zanieczyszczeń zewnętrznych i wewnętrznych w wyrobie.

* Wyrób jest wolny od zanieczyszczeń wewnętrznych i zewnętrznych.


Pracownik Sekcji Kontroli Jakości K01 oraz K02 9 * Otrzymania protokołu z malowania.
 • Dokonania oględzin wyrobu po malowaniu.

* Właściwy dobór techniki malowania i farby.
 • Brak nacieków i niezgodności w procedurze malowania.


Kierownik Kontroli Jakości K01 oraz

K02

10 * Otrzymania dokumentacji z poszczególnych faz procesu kontroli jakości wyrobu.
 • Zapoznania się z dokumentacją, zatwierdzenia jej oraz złożenia podpisu.

* Przekazanie kompletnej dokumentacji do Kierownika K 1 oraz K.
Diagram procesu


<div align="right">Pracownicy</div>

Zadania

<center>Kierownik Kontroli Jakości K</center> <center>Kierownik Kontroli Jakości K 1</center> <center>Kierownicy Kontroli Jakości K01 oraz K02</center> <center>Pracownicy Sekcji Kontroli Jakości K01 oraz K02</center> <center>Pracownicy Magazynu</center>
Zadanie1 W
Zadanie 2 No I W
Zadanie 3 Z N W
Zadanie 4 No Z K W
Zadanie 5 No Z W
Zadanie 6 No N W
Zadanie 7 No N W
Zadanie 8 No Z W
Zadanie 9 No N W
Zadanie 10 Z Z Z W

Autor: Kruk Małgorzata, Tomczyk Agnieszka
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry