Ocena brak

PROCES

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PROCES (łc. processus = postępowanie naprzód) ang. process; fr. processus; nm. Prozess, Verlauf

Ukierunkowany ciąg zdarzeń następują­cych po sobie w czasie, tworzących naturalną lub myślową całość; zdarzenia te są powiąza­ne wzajemnymi zależnościanni przyczynowymi lub strukturalno-funkcjonalnymi.

W ujęciu R. Ingardena: niesamodzielny bytowo przedmiot składający się z faz, z któ­rych jedna, teraźniejsza, jest aktualna. Do swego istnienia wymaga on przynajmniej jednego przedmiotu, który trwa w czasie, ja­ko własnego podmiotu cech. Procesy zacho­dzą jedynie w obrębie bytu realnego.

1. fiz. Ciąg zmieniających się stanów jakiegoś układu — przy rozumieniu układu jako zbioru pewnych cech, przysługują­cych mu w danej chwili oraz koniecznych i wystarczających do określenia go w da­nej chwili i w danym odniesieniu.

2. psych. Proces psychiczny rozumiany jako:

  1. przeżycie (zjawisko) psychiczne o tre­ści uświadomionej;

  2. przeżycie (zjawisko) psychiczne o tre­ści uświadomionej lub nieuświadomionej;

  3. niekiedy: proces nerwowy z zakresu tzw. wyższych czynności nerwowych (I. P. Pawłow).

Proces poznawczy — jeden z kil­ku zasadruczych procesów psychicznych (takich np. jak procesy emocjonalne, dąże-niowe), dzięki któremu podmiot uzyskuje wiedzę o otaczającym świecie. Do proce­sów poznawczych zalicza się: odbieranie —> wrażeń, —> spostrzeganie, -^ myślenie (2), -^ uczenie się, zapamiętywanie (—> pa­mięć /1/). —> Poznarue (1).

3. soc. Proces społeczny — seria zjawisk wzajemnych oddziaływań ludzi na siebie lub też zjawisk, które zachodzą w organi­zacji i strukturze grup, zmieniająca sto­sunki między ludźmi lub stosunki między składowymi elementami zbiorowości.

Podobne prace

Do góry