Ocena brak

PROBLEMATYCZNY

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PROBLEMATYCZNY = niepewny, odnoszący się do pytań) ang. problematic (1), problematical (2); fr. problematique; nm. problematisch

1. log. Możliwościowy, tzn. dotyczący tego, co możliwe, a więc tego, co może być prawdziwe, a czego zaprzeczenie nie musi być fałszywe. Epistemologicznymi poję­ciami możliwości i konieczności oraz zachodzącymi między nimi stosunkami zaj­muje się -^ logika modalna.

  1. W logice tradycyjnej: określenie jed­nego z trzech rodzajów sądów — obok są­dów asertorycznych i sądów apodyktycz­nych — w ich podziale według —> modalności (2). Sądy problematyczne mają stru­kturę zdań: A może być B, i wyrażają mo­żliwość przysługiwania orzecznika pod­miotowi. Dla sądów problematycznych Arystoteles utworzył specjalną logikę.

  2. U I. Kanta: problematische Urteile — określenie sądów wyrażających jedną z trzech kategorii —> modalności (1), miano­wicie możliwość {Moglichkeit), która w jego zestawie apriorycznych kategorii umysłu przeciwstawiona jest kategoriom rzeczywi­stości (sądy asertoryczne) i konieczności (są­dy apodyktyczne). Sądami problematycz­nymi nazywa Kant talde sądy, w których stwierdzenie lub zaprzeczenie przyjmuje się jedynie za możliwe (dowolne).

2. pot. Wątpliwy, mało prawdopodob­ny, nasuwający problem, dla którego brak rozwiązania.

Podobne prace

Do góry