Ocena brak

PROBLEM

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PROBLEM (gr. = to, co się ma przed sobą, przeszkoda, pytanie) łc. quaestio; ang. problem; fr. probleme; nm. Problem

  1. Zagadnienie teoretyczne, tj. pytanie typu: „jaki jest stan rzeczy?", lub praktycz­ne, tj. pytanie typu: „jak postępować, żeby osiągnąć zamierzony stan rzeczy?". Roz­wiązywanie problemów dokonuje się w spo­sób czysto rozumowy (jak np. w matema­tyce) lub empiryczny. Zagadnienie nauko­we może mieć charakter bardziej teorety­czny lub bardziej praktyczny, może też mieć charakter bądź przedmiotowy (em­piryczny, czyli szukania danych doświad­czenia, lub konceptualny, gdy wyjaśnia­my czy też konstruujemy język), bądź proceduralny (metodologiczny lub należący do dziedziny szacowania pojęć nauko­wych).


    1. U G. Marcela: w przeciwstawieniu do -^ tajemnicy (1) — zewnętrzny w stosun­ku do podmiotu i obojętny mu przedmiot poznawczy, dotyczący sfery —> posiada­nia (2).

Podobne prace

Do góry