Ocena brak

PROBABILIORYZM

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PROBABILIORYZM (łc. probabilior = bar­dziej prawdopodobny) ang. probabiliorism; fr. probabiliorisme; nm. Probabiliorismus

et. Jeden z tzw. —> systemów moralnych, stwierdzający, że człowiekowi przysługuje możność postępowania niezgodnego z normą —> prawa (IC) pozytywnego, co do której zachodzi wątpliwość, ale przy­sługuje mu ona tylko wtedy, kiedy racje przeciw obowiązywalności owej normy są bardziej prawdopodobne (probabilior) aniżeli za jej obowiązy walnością. W przy­padku równego prawdopodobieństwa tych racji należy się dostosować do wy­mogów prawa.

Podobne prace

Do góry