Ocena brak

Prezydent USA jako najważniejszy organ państwa (funkcje, kompetencje, wybór na urząd)

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

Wybór na urząd 

- prawo kandydowania do urzędu prezydenta posiadają obywatele amerykańscy, którzy ukończyli 35 lat, zamieszkują na terenie USA co najmniej 14 lat, nie są obywatelami naturalizowanymi i dysponują pełnią praw publicznych

- zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać grupy wyborców, partie polityczne lub sam kandydat

- kadencja trwa 4 lata

Prezydencka kampania wyborcza:

- składa się z trzech części:

• nominacji kandydatów przez partie polityczne: przeprowadzenie prawyborów, które służą sondażowi opinii publicznej co do szans prezydenckich kandydatów

• wyborów powszechnych: dokonuje się wyborów elektorów (z każdego stanu tylu, ile dany stan ma miejsc w Kongresie); kandydat danej partii, który uzyskał w danym stanie większość, otrzymuje wszystkie mandaty elektorskie tego stanu

• wyboru prezydenta przez kolegium elektorów

Kompetencje prezydenta:

- może podejmować indywidualne decyzje

- działa na własną odpowiedzialność

- dowodzi siłami zbrojnymi

- wykonanie ustaw

- zawieranie traktatów międzynarodowych

- mianowanie ambasadorów, innych przedstawicieli USA, sędziów Sądu Najwyższego oraz innych funkcjonariuszy, których powołanie jest przewidziane przez konstytucję

Funkcje prezydenta:

- z chwilą wyboru na prezydenta staje się on liderem swojej partii

- przydziela członkom swojej partii korzyści w postaci stanowisk

- inicjowanie wpłat z funduszu federalnego dla okręgów, z których pochodzą członkowie Kongresu z jego partii

- promotor ustaw

Podobne prace

Do góry