Ocena brak

Prezydent

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

 

Prezydent jest głową państwa, najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Określając najogólniej jego kompetencję konstytucja stanowi, że prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Prezydent jest wybierany na 5 lat w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich w głosowaniu tajnym. Do wyboru konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się drugie głosowanie. Biorą w nich udział tylko dwaj kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. Kandydat na urząd Prezydenta musi mieć ukończone 35 lat i korzystać z pełni praw wyborczych.

Prezydent jest reprezentantem państwa w stosunkach zewnętrznych. W tej roli ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, zawiadamiając o tym izby parlamentu, mianuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Polski w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, przyjmuje listy uwierzytelniające przedstawicieli obcych państw i organizacji międzynarodowych.

W stosunkach wewnętrznych jest najważniejszym zwierzchnikiem sił zbrojnych, którą to funkcję w czasie pokoju sprawuje za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Mianuje szefa sztabu generalnego i dowódców sił zbrojnych.

Do kompetencji Prezydenta zaliczyć możemy stosowanie prawa łaski, nadawanie obywatelstwa polskiego, zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu, skracanie ich kadencji, zarządzanie referendum, inicjatywę ustawodawczą, podpisywanie lub odmawianie podpisania ustaw, desygnowanie i powoływanie premiera, przyjmowanie dymisji rządu, powoływanie sędziów, powoływanie pierwszego prezesa i prezesów Sadu Najwyższego prezesa i wiceprezesów trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnioskowanie do Sejmu o powołanie prezesa Narodowego banku Polskiego i in.

Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Prezydent wydaje rozporządzenia i zarządzenia. Akty prawne Prezydenta do swej ważności wymagają kontrasygnaty premiera lub właściwego ministra.

Przed upływem kadencji opróżnienie urzędu Prezydenta powodują:

  1. Śmierć

  2. Zrzeczenie się urzędu

  3. Uchwała Zgromadzenia Narodowego podjęta większością co najmniej 2/3 głosów w obecności połowy ogólnej liczby posłów i senatorów, uznająca trwałą niezdolność do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia.

  4. Złożenie urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu

  5. Stwierdzenia nieważności wyboru

W sytuacji gdy Prezydent nie sprawuje urzędu, zastępuje go marszałek Sejmu, a w dalszej kolejności marszałek Senatu.

Za naruszenie konstytucji lub innych ustaw Prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. O postawienie go w stan oskarżenia decyduje Zgromadzenie Narodowe, w tej sprawie musi wystąpić co najmniej 140 posłów i senatorów. Uchwała wymaga klasyfikowanej większości 2/3 głosów ogólnej liczy. Z chwilą postawienia Prezydenta w stan oskarżenia sprawowanie przez niego urzędu ulega zawieszeniu.

Podobne prace

Do góry