Ocena brak

PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA ang. law of excluded middle; fr. principe de milieu exclu

log. W tradycyjnej logice nazywane tertium non datur, zapisywane w niej: „A jest B lub A nie jest B" — jedno z praw klasy­cznego —> rachunku zdań, mające formę: „p V ~p", gdzie p reprezentuje dowolne zdanie, np. „Pada lub nie pada", „Każda liczba większa od 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych lub rueprawda, że każda licz­ba większa od 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych". Drugi z podanych przykła­dów podstawienia w schemacie prawa wyłączonego środka ilustruje powody, dla których prawo to nie jest przyjmowane

W logice —> intuicjonizmu (6): nie potrafi­my wskazać ogólnej metody, która by dla dowolnej liczby większej od 2 pozwoliła nam rozstrzygnąć, czy jest ona sumą dwóch liczb pierwszych, ale również nie potrafi­my udowodnić, że druga, tj. przecząca część alternatywy jest prawdziwa (w tym sensie, że jej odrzucenie prowadzi do sprzeczności). Nie można zatem zaakcep­tować żadnego z dwóch członów alterna­tywy, wzajemnie ze sobą sprzecznych, gdy tymczasem prawo wyłączonego środ­ka powiada, że z dwóch zdań sprzecznych przynajmniej jedno zasługuje na akcepta­cję jako prawdziwe. Z powodu rozbieżno­ści z postulatami intuicjonizmu prawo wyłączonego środka nie znajduje się na li­ście intuicjonistycznych praw logiki, składa­jących się na pewnego rodzaju —> logikę wielowartośdową; nie jest ono także twier­dzeniem uwzględnianym w niektórych in­nych logikach wielowartościowych.

Podobne prace

Do góry