Ocena brak

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Prawo UE a konstytucje innych państw członkowskich

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

Sądy konstytucyjne państw członkowskich przyjmują prymat prawa wspólnotowego nad konstytucją, jednak z pewnymi ograniczeniami (do wyjątków należy np. Holandia) i poszukują dla niego upoważnienia w krajowej konstytucji.Najbardziej znane są zastrzeżenia niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego. W tzw. orzeczeniu Solange I z 1974 r. FSK stwierdził, że pierwszeństwo wspólnotowych aktów prawa pochodnego nie będzie uznawane bezwarunkowo.

Akty te będą podlegać kontroli FSK co do ich zgodności z prawami podstawowymi gwarantowanymi przez niemiecką konstytucję, dopóty dopóki WE nie wypracuje własnych gwarancji ochrony praw podstawowych. W orzeczeniu Solange IIz 1986 r. FSK uznał, że RFN będzie uznawać pełne pierwszeństwo prawa wspólnotowego dopóki (solange) obecna sytuacja będzie się utrzymywać. W 1993 roku FSK w sprawie ratyfikacji traktatu (Brunner i inni przeciwko TUE) uznał, że TUE jest zgodny z niemiecką konstytucją i może być ratyfikowany.

Podkreślił jednak, że to nie instytucje, lecz państwa członkowskie wyznaczają zakres integracji, są „panami traktatu”, instytucje korzystają tylko z kompetencji powierzonych, nie mogą określać własnych kompetencji, nie mają tzw. Kompetenz-Kompetenz (meta0kompetencji). FSK może zatem kontrolować, czy instytucje nie przekroczyły kompetencji. Podsumowując FSK i niemieckie sądy akceptują prymat prawa WE :

  • Nie na podstawie prawa wspólnotowego, lecz art. 25 konstytucji niemieckiej

  • Jeśli nie są sprzeczne z niemiecką konstytucją (prawami podstawowymi) i jeśli instytucje, przyjmując te normy nie przekroczyły swoich kompetencji.

Polski TK w orzeczeniu z 11 maja 2005 r. w sprawie Traktatu akcesyjnego, stwierdził:

Na terenie Polski współobowiązują więc podsystemy regulacji prawnych pochodzące z różnych centrów prawodawczych. Winny one koegzystować na zasadzie obopólnie przyznanej wykładni i kooperatywnego współstosowania”. Jeśli dojdzie do sprzeczności między podsystemami, art.8 ust. 1 konstytucji jednoznacznie gwarantuje postanowieniom Konstytucji status najwyższego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku kolizji między normami konieczna byłaby ewentualnie zdaniem TK zmiana konstytucji bądź wystąpienie z UE. Nawiązując do orzeczeń FSK Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż uznanie prymatu prawa WE/UE dotyczy regulacji, które:

  • Nie kolidują z normą konstytucyjną, w szczególności z prawami i wolnościami chronionymi w konstytucji RP;

  • Wydane zostały w granicach przyznanych instytucją kompetencji

Korzystałem z książki „Instytucje i prawo UE” Barcz, Górka , Wyrozumska, rozdział XII „Zapewnianie efektywności prawu UE w Polsce.

Podobne prace

Do góry