Ocena brak

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Kwestia prymatu prawa UE i bezpośredniego stosowania

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

Ustawa z 2004 r. wymagała od rejestrującego samochód używany sprowadzany do Polski z innego państwa członkowskiego UE, opłacenia podatku akcyzowego. Podatnicy wnosili skargi do organów administracyjnych, powołując się na sprzeczność ustawy z art. 90 TWE zakazującym dyskryminacyjnego opodatkowania importu. Organy administracyjne twierdziły na ogół, że dopóki ustawa jest w mocy nie mogą stosować Traktatu.

W jednej z tego typu spraw Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do ETS. W sprawie C-315/05 Brzeziński ETS wyjaśnił, że Art. 90 TWE wyklucza nakładanie podatków w sposób określony w ustawie (podatek płacony od podobnych pojazdów krajowych był znacznie niższy niż podatek od pojazdów z zagranicy).

Inny sąd WSA w Olsztynie skierował w tej sprawie pytanie prawne do polskiego TK.

TK potwierdził w orzeczeniu z 19 grudnia 2006 r.

  • Obowiązek sądu bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego;

  • Brak konieczności zwracania się do TK z pytaniami prawnymi dotyczącymi zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym (jak sąd ma wątpliwości to powinien zwracać się z pytaniem prejudycjalnym do ETS, a nie do TK), czy czekania na uchylenie, bądź zmianę ustawy przez ustawodawcę;

  • Prymat prawa wspólnotowego w stosunku do ustawy.

Pewnym problemem jest nieścisłość ust. 3 art. 91 Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. Polska związana jest prawem wspólnotowym na mocy Traktatu akcesyjnego, który nie konstytuuje żadnej organizacji międzynarodowej, dotyczy jedynie członkostwa Polski w organizacji międzynarodowej. Anna Wyrozumska, pisze na ten temat tak: „Można jednak w uproszczeniu przyjąć, że przez ratyfikację Traktatu akcesyjnego polska ratyfikowała także TWE. Niemniej jednak sformułowanie art. 91 ust. 3 Konstytucji RP wymaga interpretacji.”

Prawo UE nie wymaga, aby akty przyjmowane w II i III filarze (wspólne stanowiska, decyzje, decyzje ramowe …) były stosowane bezpośrednio, pozostawiając sposób ich implementacji prawu krajowemu (nie dotyczy np. decyzji ramowych) .Konstytucja nie wyklucza możliwości bezpośredniego stosowania aktów filarów II i III.

Podobne prace

Do góry