Ocena brak

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r.

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

Art. 8.

  1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 9. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Polska związana jest prawem UE od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego z 16 kwietnia 2003 r. Na jego mocy stała się członkiem UE oraz stroną Traktatów stanowiących podstawę UE (założycielskich) , zmienionych i uzupełnionych. Oprócz nich polska związana jest także aktami przyjętymi przez instytucje Wspólnot (prawo wtórne) i Europejski Bank Centralny – rozporządzeniami, dyrektywami, decyzjami itp. - przyjętymi przed dniem przystąpienia. Polska musiała również zaakceptować wszelkie orzeczenia ETS.

Z wykładu: Traktaty akcesyjne – stanowią część prawa pierwotnego, są umowami międzynarodowymi, które modyfikują Traktaty założycielskie (np. zmieniają liczebność reprezentantów w instytucjach UE, czy modyfikują sposób podejmowania decyzji)

Traktat akcesyjny i jego integralne części stanowią z punktu widzenia prawa polskiego ratyfikowaną umowę międzynarodową. Do ratyfikacji Traktatu zastosowano art. 90 konstytucji z 1997 r. Traktat został ratyfikowany przez prezydenta za zgodą wyrażoną w ogólnokrajowym referendum.

Art. 90

  1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.

  2. Ustawa, wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

  3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125.

  4. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Art. 91.

  1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

  2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

  3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.

Zasady bezpośredniego stosowania Traktatu o przystąpieniu do UE wynikają nie tylko z prawa polskiego, lecz także z prawa UE. W Traktacie akcesyjnym (który jest umową międzynarodową) strony zdecydowały o związaniu nowych państw członkowskich całym dorobkiem prawnym Wspólnoty – tzw. acquis communautaire, w tym z zasadami dotycz ącymi bezpośredniego stosowania/bezpośredniej skuteczności wypracowanymi przez ETS. Wyłączną kompetencję do interpretacji traktatu akcesyjnego ma ETS ( w zakresie kognicji ETS – z kognicji ETS wyłączony jest II filar, częściowo III oraz TUE , państwo może interpretować gdy sprawa interpretacji jest oczywista (acte clair) lub była już wyjaśniona przez ETS (acte eclaire).

Z prawa wspólnotowego wynika prymat stosowania zarówno prawa pierwotnego, jak i prawa pochodzącego od instytucji wspólnotowych w stosunku do wszelkich norm prawa krajowego, w tym Konstytucji. Kwestia prymatu nie jest w pełni uregulowana w konstytucji, ustawa zasadnicza nie wskazuje aby normy prawa pierwotnego lub wtórnego miały mieć pierwszeństwo przed Konstytucją. Ponadto art. 91 ust. 2 Konstytucji pomija traktat ratyfikowany za zgodą wyrażoną w referendum ogólnokrajowym. W orzeczeniu z 11 maja 2005 r. w sprawie Traktatu o przystąpieniu do UE, TK nie odróżnił sytuacji umowy ratyfikowanej w trybie referendum i przyjął a priori, że zajmują one takie same miejsce jak umowy ratyfikowane w trybie art. 90 ust.2 (za zgodą w ustawie).

Podobne prace

Do góry