Ocena brak

Prawo rzeczowe

Autor /alexis Dodano /25.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Prawo rzeczowe

Transkrypt

Prawo rzeczowe
= normuje prawo własności i inne prawa do rzeczy tj.
stosunek prawny osób do rzeczy (ius in re)
# zobowiązania: stosunki pomiędzy osobami (ius in
personam).
Prawa rzeczowe = prawa bezwzględne (wywierają skutek
wobec wszystkich = erga omnes)
# Prawa obligacyjne = prawa względne (wywierają skutek
tylko pomiędzy stronami = inter partes)

1

Pojęcie rzeczy
przedmioty materialne (nie prawa!)
Część składowa rzeczy
PrzynaleŜność rzeczy

2

Podział (rodzaje) rzeczy
1. ruchome, nieruchome
2. oznaczone co do toŜsamości, co do
gatunku
3. podzielne, niepodzielne
4. rzeczy w obrocie, wyjęte z obrotu,
ograniczone w obrocie
5. zuŜywalne, niezuŜywalne
6. rzecz zbiorowa
3

Rodzaje praw rzeczowych
A. nieograniczone
i. własność
ii. uŜytkowanie wieczyste
B. ograniczone (prawa do rzeczy cudzych)
i. uŜytkowanie
ii. zastaw
iii. słuŜebność
4

Własność
1. Przedmiot własności: tylko rzeczy
2. Pojęcie mienia
3. Treść
a. korzystanie z rzeczy
b. rozporządzanie rzeczą
c. władanie rzeczą
Wyjątki: priorytet dóbr osobistych
ochrona dóbr majątkowych
5

4. Ochrona własności
Roszczenie windykacyjne (o wydanie rzeczy
przeciwko kaŜdemu, kto rzecz posiada)
Roszczenie negatoryjne (o zaprzestanie
naruszania przeciwko osobie naruszającej)

6

5. Współwłasność
A. łączna
B. w częściach ułamkowych

7

6. Nabycie i utrata własności
Rodzaje nabywania własności:
a. pierwotne
b. pochodne

8

Sposoby nabycia i utraty własności
A. Umowa
Moment przejścia prawa własności:
a. rzeczy indywidualnie oznaczone – zawarcie
umowy
b. rzeczy oznaczone co do gatunku + rzeczy
przyszłe - przeniesienie posiadania rzeczy
B. Zasiedzenie
C. Inne:
- zrzeczenie się własności nieruchomości
- porzucenie rzeczy
# Zgubienie rzeczy nie powoduje utraty własności
9

Co robić?
- niezwłocznie zawiadomić osobę uprawnioną do
odbioru (np. właściciela, najemcę itp.)
-?
A. policja
B. zarządca budynku publicznego, środka
transportu publicznego
C. rejonowy organ rządowej administracji
ogólnej
# Wytworzenie nowej rzeczy ruchomej z cudzych materiałów

10

Zasada dotycząca gruntów:
superficies solo cedit!

11

UŜytkowanie wieczyste
• jest pośrednim pomiędzy prawem własności
a prawami rzeczowymi ograniczonymi
• stosuje się w drodze analogii przepisy o
własności
• jest prawem na rzeczy cudzej

12

UŜytkowanie wieczyste
• dotyczy gruntów, które są własnością
Skarbu Państwa
powstanie prawa na podstawie umowy
odpłatne
• jest prawem czasowo ograniczonym (z
reguły 99 lat, mniej wyjątkowo)

13

Prawa rzeczowe ograniczone
• prawa przysługujące osobie na rzeczy cudzej
(iura in re aliena)
• art. 244 KC zawiera ich zamkniętą listę (nie
wszystkie są uregulowane w KC np.
hipoteka).

14

Przedmiotem prawa są
• rzeczy z wyjątkiem uŜytkowania i hipoteki,
które mogą być ustanowione na prawie.
• nieruchomości (z wyjątkiem zastawu gdzie
tylko ruchomości)
• z wyjątkiem hipoteki i zastawu, które mają
charakter zabezpieczenia, pozostałe
ograniczone prawa rzeczowe łączą się z
władaniem rzeczą

15

Forma ustanowienia ograniczonego prawa
rzeczowego na nieruchomości: akty notarialny
tylko dla oświadczenia woli właściciela, który
prawo ustanawia
Nie stosuje się przepisu o niedopuszczalności
warunku lub terminu.

16

Przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowe na
nieruchomości.
Wygaśnięcie prawa rzeczowego moŜe nastąpić
przez zrzeczenie się go przez osobę
uprawnioną.

17

1. UŜytkowanie
• uŜywanie rzeczy i pobieranie z niej
poŜytków
• ustawiane na rzeczach ruchome i
nieruchome oraz prawach zbywalnych
• darmowe lub odpłatne
• moŜna umownie wyłączyć prawo
pobierania przez uŜytkownika poŜytków
• prawo uŜytkowania nie przechodzi na
następców prawnych
18

• charakterystyczną cechą uŜytkowania jest
szereg róŜnych stosunków obligacyjnych,
które wiąŜą się z mocy samego prawa z
uŜytkowaniem.
UWAGA!! Nie mylić uŜytkowanie s
uŜytkowanie wieczystym!

19

2. SłuŜebności
ustanawiają się na nieruchomościach
Rodzaje:
a. gruntowe (moŜe być nabyta poprzez
zasiedzenie)
b. osobiste (na rzecz osoby fizycznej,
wygasa najpóźniej śmiercią uprawnionego)

20

3. Zastaw
celem zastawu jest zabezpieczenie wierzytelności.
Strony: zastawca, zastawnik
a. umowny (umowa realna, konieczne jest wydanie
rzeczy)
b. ustawowy
• moŜe być ustanowiony na rzeczach ruchomych lub na
prawach
• zastawca nie musi być dłuŜnikiem
• poŜytki rzeczy zastawionej są zaliczane na poczet
wierzytelności.
21

Hipoteka
Rodzaj zastawu na rzeczach nieruchomych
(ustawa o księgach wieczystych i hipotece
(forma aktu notarialnego + zapis w księdze
wieczystej).

22

Posiadanie
stan faktyczny, rodzaj władztwa nad rzeczą
ruchomą lub nieruchomą
1. jest wyrazem wykonywania prawa (np.
prawa własności)
2. władztwo nie związane z prawem
(bezprawne)
23

Np. nieformalne nabycie nieruchomości:
- umowa zawarta bez aktu notarialnego, przenosi się
posiadania, nie własność – często spotykane na wsi, gdzie
wciąŜ istnieje nieufność co do czynnika urzędowego)
- przeniesienie własności rzeczy nieruchomości z rodziców
na dzieci tytułem wyposaŜenia bez zachowania form

- niewaŜność umowy przeniesienia własności z innych
przyczyn niŜ z przyczyn niezachowania formy, np. złoŜenie
oświadczenia woli przez jedną ze stron w stanie
wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i
wyraŜenie woli

- objęcie spadku przez osobę, która spadkobiercą nie jest
24

Rodzaje:
samoistne: posiadaczem samoistnym jest ten, kto

a.
rzeczą faktycznie włada jak właściciel

i. w dobrej wierze
ii. w złej wierze
b. zaleŜne: ten, kto rzeczą faktycznie włada jak
uŜytkownik, zastawnik, najemca, dzierŜawca lub
mający inne prawa, z którym łączy się określone
władztwo nad cudzą rzeczą
25

Posiadacz samoistny moŜe oddać rzecz w
posiadanie zaleŜne nie tracąc posiadania.
Ten, kto rzeczą włada za kogoś innego jest
dzierŜycielem.

26

Skutki posiadania
Domniemania wzruszalne:
- ten kto rzeczą faktycznie włada jest
posiadaczem samoistnym
- posiadanie jest zgodne ze stanem
prawnym
- istnieje ciągłość posiadania
- posiadacz jest w dobrej wierze
27

UWAGA!!
RozróŜniać pojęcia: świadczenie, roszczenie,
wierzytelność, dług.

28

Podobne prace

Do góry