Ocena brak

Prawo przedmiotowe i prawo podmiotowe

Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011

Prawo przedmiotowe to całokształt ( zbiór, ogół) obowiązujących norm prawnych zawartych w przepisach prawa bądź z nich wynikających, o cechach generalności i abstrakcyjności, które stanowią podstawę decyzji jednostkowych wydawanych przez organy stosujące prawo.

Można śmiało powiedzieć, że pojęcie prawa przedmiotowego jest bliskie pojęciu prawa w ogóle. Pojęcie prawa podmiotowego konstruowane jest patrząc na system prawa od strony adresatów norm prawnych.

Jest to jedno z najbardziej kontrowersyjnych pojęć w nauce prawa. Najogólniej możemy powiedzieć, że prawem podmiotowym jest pewna sfera uprawnień podmiotu prawa. W nauce prawa konstytucyjnego przez prawo podmiotowe rozumie się uprawnienia o szczególnej doniosłości. W tym ujęciu prawami podmiotowymi są: wolność osobista, własność, wolność sumienia, wyznania, czynne i bierne prawo wyborcze, itd. Zupełnie inaczej należy rozumieć cywilistyczno- prawną koncepcję praw podmiotowych, tu prawo podmiotowe jest sumą bądź zespołem uprawnień podmiotu prawa, możnością postępowania w sposób określony w tej normie.

Pierwotność praw podmiotowych względem prawa przedmiotowego występuje w teoriach prawno naturalnych: prawa podmiotowe występują niezależnie od prawa przedmiotowego, są wcześniejsze, rozumiane są jako pewne naturalne, przyrodzone i niezbywalne prawa człowieka, których podmiotu pozbawić z żadnych przyczyn nie można.

Pierwotność prawa przedmiotowego- koncepcja ta podkreśla suwerenny charakter porządku prawnego, źródłem praw podmiotowych jest zawsze system prawny danego państwa, koncepcja ta nie uznaje istnienia praw przyrodzonych, prawa podmiotowe i uprawnienia są nadawane podmiotom przez prawo przedmiotowe.

Podobne prace

Do góry