Ocena brak

Prawo pracy i papiery wartościowe

Autor /GicearoKeella Dodano /07.03.2007

Pojęcie papierów wartościowych ? są szczególnymi dokumentami stwierdzającymi istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób że posiadanie dokumentu staje się niezbędną przesłanką realizacji prawa.
Papiery wartościowe ucieleśniają prawa podmiotowe można powiedzieć że są nosicielami inkorporowanego inkorporowanego nich prawa i wartości które to prawo reprezentuje. Papiery wartościowe grupować można wg dwóch ważnych kryteriów:
1.ze względu na przedmiot uprawnień w nich inkorporowanych wyróżnia się tutaj:
papiery opiewające na wierzytelności pieniężne np. weksle, czeki, obligacje
papiery zawierające uprawnienie do rozporządzenia towarem znajdującym się pod pieczą dostawcy dokumentu np. konosamenty i dowody składowe.
papiery w których inkorporowane są prawa udziałowe w spółkach akcyjnych np., akcje
2. ze względu na tryb obrotu papierami wartościowymi w niej są:
papiery imienne z których prawa przenoszone są w drodze przelewu połączonego z wydaniem dokumentu (art. 509, 921 kodeksu cywilnego)
papiery na zlecenie które legitymują jako uprawnionego osobą imienną wymienioną lub przez nią oznaczoną, papiery te są zbywalne na podstawie indosu i wręczenia papierów (art. 921 kc)
papiery na okaziciela które legitymują każdą osobę przedstawiającą dokument. Do ich przenoszenia wymagane jest przeniesienie własności dokumentu które następuje przez jego wydanie art. 517 &2, 921 kc)
Funkcje papierów wartościowych:
1.f. kredytowa ? polega na tym że wystawiając papier wartościowy i wydając go wystawca uzyskuje u nabywcy bądź określoną sumę pieniędzy bądź prolongatę zadłużenia z tytułu dokonanej transakcji.
2.f. płatnicza papierów wartościowych ? polega na tym ze z mocy prawa określone papiery wartościowe np. czeki stanowią legalnie dopuszczalny instrument zapłaty ozn. to że stają się w danych stosunkach surogatem pieniądza, zamiast zapłaty gotówką można pokryć dany dług wekslem lub czekiem.
3.f. obiegowa ? wynika z możliwości łatwego przenoszenia praw papierów wartościowych, dotyczy to papierów na zlecenie przenoszonych w drodze indosu oraz papierów na okaziciela przenoszonych przez proste wydanie dokumentu, w ten sposób istotnie ułatwia się i uprasza obrót prawami majątkowymi inkorporowanymi w papierach wartościowych danego rodzaju. Z funkcją tą wiąże się mechanizm dyskontowania i redyskontowania wekslami przez bank i NBP.
4.f. gwarancyjna (zabezpieczająca)- dotyczy ona weksli własnych i prasowanych in blanko i polega na tym że zobowiązany w celu zabezpieczeniu rocznym mogącym powstać z określonego stosunku prawnego wystawia odpowiedni weksel istotnie ułatwiający dochodzenie roczne.
5.f. legitymacyjna ? polega na uproszczeniu procedur identyfikacji podmiotów praw inkorporowanych w papierach wartościowych która to identyfikacja wprowadza się przy papierach na okaziciela do przedstawienia dokumentów.

Podobne prace

Do góry