Ocena brak

Prawo pracownika do przywrócenia do pracy

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Pracodawca, z którym pracownik rozwiązał stosunek pracy bez wypowiedzenia bezzasadnie zarzucając ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika może żądać odszkodowania nieprzewyższającego wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Inne naruszenia prawa przez pracownika nie wywołują żadnych konsekwencji.

Wadliwa czynność rozwiązująca stosunek pracy jest skuteczna i prowadzi do zakończenia zatrudnienia. Czynności rozwiązujące stosunek pracy są wzruszalne. Można się odwołać na drodze postępowania sądowego. Zakres przysługujących mu roszczeń jest zróżnicowany i zależy od:

-rodzaju czynności rozwiązującej stosunek pracy (wypowiedzenie)

-rodzaj rozwiązanej umowy o pracę (umowy terminowe)

-zakres ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy

Podstawowym roszczeniem służącym uchyleniu skutków wadliwego rozwiązania stosunku pracy jest roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach.

Roszczenie o przywrócenie do pracy przysługuje pracownikowi, z którym wadliwie rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony.

Pracownik nie może żądać przywrócenia do pracy w razie wadliwego wypowiedzenia mu umowy terminowej.

Pracownikowi przysługują również roszczenia typ odszkodowawczego, które występują pod nazwą wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy albo odszkodowania.

Podobne prace

Do góry