Ocena brak

Prawo międzynarodowe prywatne

Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011

Od tak rozumianego prawa międzynarodowego publicznego należy odróżnić prawo międzynarodowe prywatne. Prawo to jest częścią wewnętrznego systemu prawa danego państwa. Zawiera ono normy prawne regulujące zasady i tryb rozstrzygania kwestii cywilnoprawnych powstających na styku systemu prawa danego państwa oraz systemów prawnych innych państw. Zasadniczą część prawa międzynarodowego prywatnego stanowią normy kolizyjne, które przesądzają o zastosowaniu norm prawa wewnętrznego bądź norm państwa obcego do rozstrzygnięcia określonej sprawy cywilnoprawnej.

Podstawowym źródłem prawa międzynarodowego prywatnego w Polsce jest ustawa z dnia 12.1 1.1965r. — Prawo międzynarodowe prywatne( Dz.U. 1999, nr 52, poz. 532). Normy kolizyjne są również zawarte w szeregu innych aktów ustawowych oraz w licznych umowach dwustronnych i wielostronnych podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę, np. dotyczące ochrony dzieł literackich, ochrony własności przemysłowej, obywatelstwa, ekstradycji. W sytuacji możliwości zastosowania normy kolizyjnej z umowy dwustronnej bądź z umowy wielostronnej przyjmuje się, że postanowienia umowy wielostronnej mają pierwszeństwo w zastosowaniu przed postanowieniami umowy dwustronnej.

Do najważniejszych kwestii wyrastających na styku różnorodnych krajowych systemów prawa należą ustalenie sądu właściwego do rozpoznania danej sprawy oraz wykonanie orzeczenia sądu obcego państwa. W sytuacji braku odpowiedniej umowy ustalenie jurysdykcji krajowej zależy w zasadzie od woli stron układających stosunek prawny między sobą, zaś wykonanie wyroku sądu państwa obcego jest uzależnione od stosowania zasady wzajemności.

Wziąwszy pod uwagę wzrastające rozpowszechnienie konstrukcji prawnej przyznającej ratyfikowanym umowom międzynarodowym moc prawną wyższą od aktów ustawowych, przystąpienie do konwencji w charakterze strony skutkuje nie tylko bezpośrednim stosowaniem postanowień konwencji w prawie krajowym, ale również wymogiem dostosowania ustawodawstwa do rozwiązań i konstrukcji zawartych w konwencji.

Podobne prace

Do góry