Ocena brak

Prawo karne - skarbowe

Autor /Kolinduks Dodano /12.04.2006

1. Podział prawa karnego
Prawo karne podzielić można na następujące dziedziny:
a.) prawo karne materialne - jest dziedzina. prawa określającą czyny będące przestępstwami, kary grożące za popełnienie przestępstw, środki karne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego oraz zasady odpowiedzialności karnej. Prawo karne materialne zawarte jest w Polsce w kodeksie karnym ( w skrócie - kk).
b.) prawo karne procesowe - jest dziedzina. prawa określającą_ reguły postępowania organów państwowych w procesie karnym , takich jak działalności zmierzającej do ustalenia czy i przez kogo popełnione zostało przestępstwo i do osądzenia sprawcy przestępstwa. Prawo karne procesowe określa również uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w procesie karnym. Prawo karne procesowe zawarte jest w Polsce w kodeksie postępowania karnego ( w skrócie - kpk).
c.) prawo karne wykonawcze - reguluje tryb wykonywania kar orzeczonych za przestępstwo oraz uprawnienia osób skazanych. W ramach prawa karnego wyróżnia się jego część posiadającą_ największe znaczenie praktyczne zwane prawem penitencjarnym, która zawiera przepisy odnoszące się do wykonywania kary pozbawienia wolności. Prawo karne wykonawcze zawarte jest w Polsce w kodeksie karnym wykonawczym (w skrócie - kkw).

2. Przedmiot ochrony prawa karnego skarbowego,
Prawo karne skarbowe - reguluje problematykę odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia skarbowe , tzn. czyny naruszające interesy skarbu państwa , w zakresie podatków, ceł ,obrotu dewizowego oraz gier losowych i totalizatorów. Prawo karne skarbowe zawarte jest w ustawie karnej skarbowej.

3. Źródła prawa karnego skarbowego,
Źródła prawa karnego skarbowego nie są jednorodne. W zakresie przestępstw i wykroczeń skarbowych źródłem tego prawa mogą być akty normatywne władzy ustawodawczej w postaci ustawy ( art. 1 par. 1 kk), nie zaś akty normatywne władzy wykonawczej.

4. Wykładnia i analogia w prawie karnym skarbowym,
Mając autonomiczny charakter prawo karno- skarbowe w części materialno - prawnej samodzielnie reguluje zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe (celne, dewizowe, podatkowe, w zakresie gier i zakładów oraz w zakresie prywatyzacji mienia Skarbu Państwa). Jednakże zarówno w części proceduralnej stosuje się odpowiednio przepisy kpk ( art. 113 kks), jak i w części wykonawczej odwołać się należy do norm zawartych w kodeksie karnym wykonawczym ( art. 178, par.1 k k s), uwzględniając pewne odrębności zawarte w ustawie karno skarbowej. Zatem układ materialnego prawa skarbowego i procesowego, jak i wykonawczego prawa karnego skarbowego odpowiada systemowi klasycznego prawa karnego.

5. Czyn zabroniony w prawie karnym skarbowym,
Czyny naruszające interesy skarbu państwa , w zakresie podatków, ceł ,obrotu dewizowego oraz gier losowych i totalizatorów.
6.

Podobne prace

Do góry