Ocena brak

Prawo karne i Prawo wykroczeń

Autor /SibAccurrycar Dodano /14.03.2007

Prawo karne dzielimy na :
1. Prawo karne materialne ? zespół norm prawnych określających przestępstwa czyli czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustalających zasadę odpowiedzialności za te czyny oraz kary i środki karne stosowane wobec sprawców.
Kodeks karny (06.06.1997)
kodeks karny dzieli się na:
- część ogólna ? mówi jakie mamy kary, czym jest przestępstwo, kwestia recydywy, środki karne itp.
- część szczególna ? poszczególne typy przestępstw
- część wojskowa

2. Prawo karne wykonawcze ? zespół norm prawnych, określających zasady wykonywania kar i środków karnych oraz środków zabezpieczających oraz innych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach karnych.
Kodeks karny wykonawczy jest ustawą właściwą w zakresie prawa karnego wykonawczego (06.06.1997)

3. Prawo karne procesowe ? zespół norm prawnych określających sposób postępowania
w sprawach o przestępstwo.
Kodeks postępowania karnego (06.06.1997)


Funkcje prawa karnego:
- funkcja subsydialna (zastępcza) ? pełni ją prawo karne w stosunku do przepisów innych dziedzin prawa. Prawo karne wkracza wszędzie tam, gdzie regulacje właściwe dla innych dziedzin prawa okazuję się niewystarczające dla ochrony stosunków społecznych oraz praw i interesów podmiotów tych stosunków.

- funkcja ochronna - prawo karne chroni stosunki społeczne i prawa podmiotów tych stosunków.

- funkcja gwarancyjna ? funkcja ta wyraża się w naczelnych zasadach prawa karnego.
a) nullum crimen sine lege ? nie ma przestępstwa bez ustawy ? znamiona przestępstwa muszą być określone w ustawie.
b) nulla poena sine lege ? nie ma kary bez ustawy ? sąd może stosować wyłącznie kary określone w ustawie.
c) lex retro non agit ? prawo nie działa wstecz.

- funkcja afirmacyjno ? motywacyjna ? prawo karne określa standardy postępowania w społeczeństwie (nakazy i zakazy).

- funkcja prewencyjno wychowawcza ? celem kary i innych środków karnych jest zapobiegawczo ? wychowawcze oddziaływanie zarówno na sprawcę przestępstwa (prewencja indywidualna) jak i na ogół społeczeństwa (prewencja ogólna).

- funkcja sprawiedliwościowa ? stosowanie prawa karnego powinno zaspokajać społeczne poczucie sprawiedliwości .

- funkcja kompensacyjna ? prawo karne powinno uwzględniać interesy ofiar przestępstw, poprzez stosowanie np. obowiązek naprawienia szkody.


Źródła prawa karnego:
1. Ustawa.
2. Konwencje międzynarodowe.
3. Akty niższego rzędu (rozporządzenia, zarządzenia, nie stanowią źródeł prawa karnego, ale mają charakter dopełniający).
4. Orzecznictwa sądowe ? ma charakter pomocniczy.
5. Poglądy nauki ? mają wpływ na orzecznictwo.


Przepis części szczególnej kodeksu karnego składa się:
1. Dyspozycja - zespół znamion określających dny typ przestępstwa.
2. Sankcja ? kara.


Wykładnie w sprawie karnej. (wykładnia ? interpretacja)
1.

Podobne prace

Do góry