Ocena brak

Prawo inicjatywy ustawodawczej i zgłaszania poprawek

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Inicjatywa ustawodawcza to prawo konstytucyjnie określonych podmiotów do wnoszenia projektów ustaw do Sejmu, które skutkuje obowiązkiem rozpatrzenia przez Sejm wniesionych projektów w szczególnej procedurze. Zawsze więc postępowanie legislacyjne rozpoczynać się musi w Sejmie.

Podmiotami prawa inicjatywy ustawodawczej są (art. 118 K):

  1. posłowiekomisje sejmowe lub grupy co najmniej 15 posłów,

  2. Senatkonieczna jest uchwała całej izby, zaś grupy senatorów nie mają tego prawa,

  3. Prezydent,

  4. Rada Ministrów,

  5. grupa co najmniej 100 000 obywateli.

Niedopuszczalne jest natomiast wniesienie projektu w sprawach, w których Konstytucja zastrzega wyłączność inicjatywy innym podmiotom. Podmiotowe ograniczenia prawa inicjatywy ustawodawczej występują w odniesieniu do:

  1. projektu ustawy budżetowej oraz projektów ustaw bezpośrednio wyznaczających sytuację finansów państwowych – inicjatywę ma tu tylko RM (art. 221 K),

  2. projektu ustawy o zmianie Konstytucjiinicjatywa przysługuje grupie obejmującej co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senatowi i Prezydentowi.

Projekt ustawy musi być zaopatrzony w uzasadnienie, które m.in. przedstawia skutki finansowe wykonania ustawy (art. 118 ust. 3 K). Zgodnie z art. 34 ust. 2 rSej musi także zawierać: potrzebę i cel wydania ustawy, stan rzeczy w dziedzinie, która ma być unormowana, różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym, przewidywane skutki społeczne, gospodarcze i prawne, założenia podstawowych aktów wykonawczych, wskazanie źródeł finansowania, oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej, że przedmiot regulacji nie jest objęty prawem UE. Projekty ustaw składa się Marszałkowi Sejmu.

Prawo zgłaszania poprawek przysługuje każdemu posłowi , a także wnioskodawcy projektu i RM.

Podobne prace

Do góry