Ocena brak

Prawo inicjatywy ustawodawczej i inicjatywy w sprawie zmiany Konstytucji w RP

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi RP i Radzie Ministrów.

Zanim dojdzie do wykonania inicjatywy ustawodawczej, musi zostać opracowany projekt ustawy, który musi zawierać:

-uzasadnienie,

-potrzebę i cel wydania ustawy,

-stan rzeczy w dziedzinie, która ma być unormowana,

-różnice między dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym,

-przewidywane skutki społeczne, gospodarcze i prawne,

-założenia podstawowych aktów wykonawczych.

  • Następnie Sejm rozpatruje projekt ustawy i ewentualnie uchwala ustawę.

  • Ustawę rozpatruje Senat i ewentualnie – uchwala poprawki lub uchyla odrzucenie ustawy w całości, może też podjąć uchwałę o przyjęciu ustawy w całości.

  • Następnie Sejm rozpatruje uchwałę Senatu, może odrzucić zarówno poszczególne poprawki, jak i wniosek Senatu o odrzucenie ustawy.

  • Prezydent podpisuje ustawę w terminie 21 dni lub 7 dni – w przypadku ustaw uchwalonych w trybie pilnym, jak również ustawy budżetowej.

  • Aby ustawa weszła w życie – należy ja już tylko ogłosić w Dz. Ustaw – przez Prezesa RM w terminie 14 dni.

Inicjatywa wniesienia projektu ustawy o zmianie Konstytucji przysługuje grupie obejmującej 1/5 ustawowej liczby posłów (tj. 92), Senatowi lub Prezydentowi RP – nie ma jej więc Rada Ministrów i obywatele.

Zmiana Konstytucji następuje więc w drodze ustawy, uchwalanej przez Sejm w jednakowym brzmieniu, i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni, przez Senat.

Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością 2/3 głosów. Marszałek Sejmu przedstawia Prezydentowi RP ustawę do podpisu. Po podpisaniu Prezydent zarządza ogłoszenie jej w Dz. Ustaw.

Podobne prace

Do góry