Ocena brak

Prawne formy wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Autor /xxracosk Dodano /24.08.2006

PRAWNE FORMY WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY

Fizjoterapia to ogromny dział rehabilitacji, na który składa się kinezyterapia (terapia ruchem), fizykoterapia (terapia za pomocą czynników fizycznych), oraz balneoterapia (terapia przy użyciu środków naturalnych).
Sama w sobie rehabilitacja wg. Dz. U Nr.123 z 1997 roku oznacza ?(?) zespół działań w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych oraz społecznych, zmierzających do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania jakości życia i integracji społecznej?.
Ustawa ta nie zaprzecza polskiemu modelu rehabilitacji, który oparty jest na interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym a wręcz przeciwnie porządkuje wykonywanie tego zawodu w Polsce i uniemożliwia wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ludzi nieposiadających uprawnień fizjoterapeuty.
Zawód fizjoterapeuty nie należy do łatwych zawodów. Wykonywanie tego zawodu polega na udzielaniu w sposób osobisty świadczeń zdrowotnych, usług o wyjątkowym charakterze społecznym i jest zgodne z treścią Art. 18d ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. Dz. U. Nr. 91 poz 408 z późniejszymi zmianami mówi, że ?(?) osoba wykonująca zawód medyczny to osoba, (?) uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny?.
Takie świadczenie zdrowotne, o który mowa określa Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku w art..3. Według ustawy ? świadczenie zdrowotne to: działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z rehabilitacją medyczną?. Świadczeń zdrowotnych udzielają przychodnie, ośrodki zdrowia i poradnie, które mogą obejmować swoim zakresem świadczenia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń. Takie świadczenia podstawowej opieki medycznej, o której była mowa powyżej obejmują swoim zakresem nie tylko świadczenia profilaktyczne czy lecznicze, ale również rehabilitacyjne. Świadczenia zdrowotne udzielane przez zakłady rehabilitacji leczniczej stanowią kompleksowe, interdyscyplinarne działania usprawniające, służące zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, nie tylko w sferze fizycznej, ale też i w psychicznej. Świadczenia te są udzielane na podstawie skierowania od lekarza.(art.32).
Fizjoterapia jako zawód ma przynależność do zawodów medycznych.

Podobne prace

Do góry