Ocena brak

PRAWIDŁOWOŚĆ

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRAWIDŁOWOŚĆ łc. consecjuentia; ang. regularity; fr. regularite; nm. Regelmdfiigkeit, Gesetzmdfiigkeit

Stale powtarzające się współzależności cech i zdarzeń, które występują w rzeczy­wistości, wyrażane bądź ilościowo, bądź jakościowo przez prawa, reguły. Zgod­ność twierdzeń uznawanych za prawa na­uki z rzeczywiście występującymi prawi­dłowościami stanowi kryterium prawdzi­wości tych praw. Rozróżnia się:

  1. prawidłowości przyczynowe, pole­gające na tym, że po określonym, zdarze­niu wcześniejszym{-^ przyczyna Ul)stale następuje określone zdarzenie późniejsze (wskutek/2/);

  2. prawidłowości strukturalne, polega­jące na tym, że przynajmniej dwa zdarze­nia stale występują łącznie, tworząc pew­ne (prawidłowe) struktury;

  3. prawidłowości funkcjonalne, wystę­pujące wówczas, gdy określonym zmia­nom pewnych cech odpowiadają w regu­larny sposób zmiany innych cech, często mające postać funkcji lub korelacji.

Podobne prace

Do góry