Ocena brak

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów określa regulamin studiów. Student obowiązany jest postępować zgodnie z regulaminem i treścią ślubowania. Student może uzyskać urlop od zajęć w uczelni na zasadach określonych w regulaminie studiów. Plan studiów może przewidywać obowiązek odbycia przez studenta praktyk zawodowych.

Student może przenieść się z innej szkoły wyższej, w tym także z zagranicznej, za zgodą dziekana wydziału uczelni przyjmującej, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w szkole wyższej, którą opuszcza. Student może studiować poza swoim kierunkiem podstawowym na dowolnej liczbie kierunków lub dowolne przedmioty także w różnych uczelniach, jeżeli wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na kierunku podstawowym. Sprawy w tym zakresie określa regulamin studiów. Student może studiować według indywidualnego planu i programu studiów na zasadach ustalonych przez radę wydziału lub inny organ wskazany w statucie uczelni.

Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadkach określonych w regulaminie studiów. Od tej decyzji służy odwołanie do rektora uczelni.

Student podczas jednego z dwóch ostatnich lat studiów może przygotowywać się w charakterze asystenta – stażysty do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego, na zasadach określonych w statucie uczelni. Za wykonywanie tych czynności studentowi przysługuje stypendium przyznawane na warunkach określonych przez senat.

Studentowi przysługuje prawo do pomocy materialnej, w tym także do stypendium socjalnego, ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. Dot. to także jego niepracującego małżonka i dzieci. Wszystkie sprawy w tym zakresie określa RM w drodze rozporządzenia.

Student jest uprawniony do korzystania ze świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia na zasadach ustalonych dla pracowników. Nie pracujący małżonek i dzieci studenta korzystają również z tych świadczeń na zasadach ustalonych dla członków rodzin pracowników.

Studenci uczelni tworzą samorząd studencki. Działa on na podstawie regulaminu uchwalonego przez jego uczelniany organ uchwałodawczy. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez senat jego zgodności ze statutem uczelni. Organy samorządu studenckiego są jedynym reprezentantem ogółu studentów. Organy te decydują w sprawach rozdziału środków przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie. Samorząd studencki prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów.

Przedstawiciele samorządów studenckich uczelni tworzą ogólnopolskie przedstawicielstwo samorządów studenckich, któremu przysługuje prawo opiniowania projektów aktów normatywnych dot. studentów.

Studenci mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych, artystycznych i sportowych. Uczelniana organizacja studencka oraz stowarzyszenie zrzeszające wyłącznie studentów lub studentów i nauczycieli akademickich działające w uczelni ma prawo występowania z wnioskami do organów uczelni oraz organów samorządu studenckiego w sprawach dot. studiów i funkcjonowania uczelni.

W\w organizacje studenckie mogą dla poparcia swych żądań podjąć akcję protestacyjną. Taki strajk może być podjęty wyłącznie wtedy, gdy negocjacje z rektorem uczelni lub innym niż strajk formy akcji protestacyjnej nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu. Udział w akcji protestacyjnej nie stanowi naruszenia obowiązku studenta.

Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnymi lub przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.

Karami dyscyplinarnymi są:

upomnienie

nagana

nagana z ostrzeżeniem

zawieszenie w korzystaniu z określonych praw studenta na okres do 1 roku

wydalenie z uczelni

Obwinionemu studentowi służy prawo do obrony i wybór obrońcy. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej i orzeczenia sądu koleżeńskiego służy stronom odwołanie (14 dni).

Podobne prace

Do góry