Ocena brak

Prawa i obowiązki niemajątkowe małżonków

Autor /Wit Dodano /21.02.2012

WSPÓLNE POŻYCIE, MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

- Obowiązek wspólnego pożycia, – czyli faktyczna wspólność fizyczna, więź duchowa (psychiczna) i wspólność gospodarcza.

1. wspólność fizyczna- realizacja funkcji seksualnej i prokreacyjnej rodziny. Pożycie fizyczne nie jest, w każdym przypadku niezbędnym elementem dobrego funkcjonowania małżeństwa.

2. wspólność duchowa – wynika z więzi psychicznej małżonków opartej na uczuciu miłości i przywiązania. Skutkiem tej więzi jest wzajemny szacunek, lojalność i wierność.

3. wspólność gospodarcza – wspólne gospodarstwo domowe. Małżonkowie zaspakajają swe codzienne potrzeby bytowe.

- wspólne zamieszkanie małżonkówposiadanie jednego mieszkania, przebywanie w nim z zamiarem stałego pobytu. Czasowe przebywanie małżonków w osobistych mieszkaniach utrudnia pożycie, ale nie musi powodować osłabienie więzi.

OBOWIĄZEK WIERNOŚCI:

Rezultat związania z drugą osobą całego życia osobistego człowieka, które wyklucza osoby trzecie z intymnych (stosunków seksualnych) kontaktów oraz innych więzi erotyczno – emocjonalnych.

OBOWIĄZEK WZAJEMNEJ POMOCY I WSPÓLDZIAŁANIA:

Małżonkowie powinni okazywać sobie pomoc w chorobie oraz innych chwilach bolesnych przeżyć (jest to zarówno wsparcie moralne jak i majątkowe). Inny rodzaj pomocy polega na ułatwieniu pracy zarobkowej drugiego małżonka (np. mąż pomaga, żonie w gospodarstwie domowym by ta mogła uzyskać kwalifikacje zawodowe).

NAZWISKO MAŁŻONKÓW:

Małżonkowie mogą przy, lub bezpośrednio po zawarciu małżeństwa:

  • nosić wspólne nazwisko,

  • zachować swoje dotychczasowe nazwisko,

  • do dotychczasowego nazwiska dołączyć nazwisko współmałżonka (max. 2 człony łącznie)

Podobne prace

Do góry