Ocena brak

Prawa i obowiązki majątkowe małżonków

Autor /Wit Dodano /21.02.2012

1. OBOWIĄZEK PRZYCZYNIANIA SIĘ DO UTRZYMANIA RODZINY:

  • zapewnienie grupie rodzinnej warunków bytu,

  • zaspokojenie potrzeb drugiego małżonka

PRZESŁANKI:

Wykonanie obowiązku wspólnego utrzymania rodziny zależy od podobnych przesłanek, jakie KRO wyznacza w odniesieniu do obowiązku alimentacyjnego rodziców względem niesamodzielnego dziecka:

- stosownie do sił i możliwości zarobkowych i majątkowych małżonków oraz odpowiednio do potrzeb rodziny.

ADRESAT OBOWIĄZKU:

  • małżonkowie,

  • wspólne dzieci,

  • pasierbowie,

  • dzieci przyjęte na wychowanie

WYKONYWANIE OBOWIĄZKU:

Do wykonania obowiązku utrzymania rodziny uprawniony małżonek ma roszczenie podobne do roszczenia alimentacyjnego, które rozpatruje sąd cywilny w procesie.

KORZYSTANIE Z MIESZKANIA:

Niezależnie od ustroju majątkowego małżonek mniemający własnego tytułu prawnego do mieszkania jest uprawniony do korzystania z niego w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

2. UPOWAŻNIENIE DO DZIAŁANIA ZA WSPÓŁMAŁŻONKA:

Ścisła więź łącząca małżonków, w razie potrzeby pozwala jednemu małżonkowi na załatwienie bieżących spraw drugiego małżonka.

ZAKRES:

Upoważnienie do działania za drugiego małżonka dotyczy zwykłego zarządu jego majątkiem osobistym:

  • pobranie wynagrodzenia za pracę,

  • przyjęcie przesyłki pocztowej itp.,

  • dokonanie napraw,

  • (zwykły zarząd majątkiem bez upoważnienia)

PRZESŁANKI:

a) małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu,

b) istnieje przemijająca przeszkoda umożliwiająca małżonkowi osobiste działanie:

- choroba,

- wyjazd,

c) małżonek nie wyraził w tej kwestii sprzeciwu

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA MAŁŻONKÓW DOTYCZY:

- przeciętnych, powtarzających się potrzeb w zakresie mieszkania, żywności, odzieży, ochrony zdrowia, wychowania dzieci itp.

Podobne prace

Do góry