Ocena brak

PRAKSEOLOGIA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRAKSEOLOGIA praksis = działa­nie -+- logos = słowo, nauka) ang. praxeology, praxiology; fr. praxeologie, praxologie; nm. Praxeologie, Praxologie

Nauka o sprawnym (tj. racjonalnym i skutecznym) działaniu, którą ujął w ra­my systemu T. Kotarbiński {Traktat o dobrej robocie, 1982); pierwszy jej zarys powstał w XIX w. (A.-V. Espinas). Prakseologia zajmuje się badaniem wszelkich form działal­ności ludzkiej z punktu widzenia ocen prakseologicznych, tj. skuteczności, ekonomiczności (oszczędności lub wydajno­ści), korzystności, racjonalności itp., i poszukuje uogólnień teoretycznych. Integru­je ona w aspekcie filozoficznym i meto­dologicznym odnoszące się do działalno­ści ludzkiej wyniki takich nauk szczegóło­wych, jak psychologia, socjologia, ekono­mia; z tego względu nazywana jest też —> metodologią (1) maksymalnie ogólną, tj. nauką, która zajmuje się metodami wszel­kiego działania. Współcześnie prakseolo­gię wiąże się coraz ściślej z -^ teorią decy­zji (np. R. L. Ackoff), z —> teorią gier, z teorią organizacji. Według Kotarbińskie­go prakseologia należy do szeroko rozu­mianej etyki (obok -^felicytologii/2/ i etyki w sensie węższym, czyli teorii życia godziwego).

Podobne prace

Do góry