Ocena brak

Praca w godzinach nadliczbowych, w niedzielę, święta i w porze nocnej

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad normy czasu pracy, ustalone zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art.133 § 1 k.p.)

Przez normy czasu pracy ustalone zgodnie z przepisami k.p. należy rozumieć zarówno normy ustalone w przepisach kodeksu, jak i normy czasu pracy ustalone w innych aktach normatywnych lub w umowie o pracę odpowiadające swym wymiarem przepisom art. 129 kp. tj. „czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy”.

Przez normy czasu pracy zgodnie z art. 133 § 1 kp. rozumieć należy pełny wymiar czasu pracy, a nie jego część, w której jest zatrudniony pracownik.

Pracą w godzinach nadliczbowych będzie praca wykonywana w czasie przekraczającym ustaloną normę dobową (8 godzin) oraz normę tygodniową (40 godzin) choćby norma dobowa nie została przekroczona.

Pracą w godzinach nadliczbowych jest również praca wykonywana w dni świąteczne nie będące niedzielami oraz w niedzielę, a dla pracowników zatrudnionych w zakładach pracy o ruchu ciągłym oraz czynnych także w niedziele i święta, praca w te dni, jeżeli w zamian za nie pracownik nie otrzymał innego dnia wolnego w tygodniu.

Praca w godzinach nadliczbowych dopuszczalna jest jedynie wtedy, gdy przepisy kp. na to zezwalają oraz w przypadkach i granicach ustalonych w tych przepisach.

-w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii,

-w razie szczególnych potrzeb pracodawcy.

Liczba godzin nadliczbowych nie może przekraczać 4 godzin na dobę i 150 godzin w roku dla poszczególnego pracownika.

art. 133 § 2 -1 zezwala pracodawcy w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w umowie o pracę, jeśli nie jest on objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy, na zwiększenie limitu godzin nadliczbowych powyżej 150, maksymalny czas pracy pracownika nie może jednak w tym przypadku przekroczyć przeciętnie 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych:

-kobiet w ciąży

-pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 bez ich zgody

-pracowników młodocianych

-pracowników, którzy wykonują pracę na stanowiskach, na których występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

Praca w niedzielę i święta

Niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Zatrudnianie pracowników w te dni nie może mieć miejsca, a jeśli nastąpiło jest naruszeniem przepisów o czasie pracy.

Praca w niedziele i święta jest dozwolona:

-w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii

-w zakładach o ruchu ciągłym

-w przypadku czterobrygadowej lub podobnej organizacji pracy

-w grupowej organizacji pracy

-w transporcie i komunikacji

-przy niezbędnych remontach

-w zakładowych strażach pożarnych

-przy pilnowaniu mienia

-w rolnictwie i hodowli

-przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

Pracownikowi zatrudnionemu w niedzielę pracodawca ma obowiązek zapewnić inny dzień wolny od pracy w tygodniu. Pracodawca może udzielić dnia wolnego w zamian za pracę w święto. Jeśli niedziela jest dla pracownika normalnym dniem pracy powinien on raz na trzy tygodnie korzystać z niedzieli wolnej od pracy.

Praca w porze nocnej

- Czas trwania pory nocnej wynosi 8 godzin

- Powinien on się zawierać pomiędzy 21 a 7 rano.

Porę nocną określa pracodawca w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub umowie o pracę.

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje pracownikowi dodatek do wynagrodzenia w wys. 20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia. Jeżeli w porze nocnej wystąpi praca w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje również zwiększony dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zabronione jest zatrudnianie w porze nocnej kobiet w ciąży, młodocianych oraz pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 bez ich zgody.

Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości:

-50% wynagrodzenia – za pracę w godz. nadl. przypadających w dni powszednie oraz niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

-100% tego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w porze nocnej, w niedziele i święta nie będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a także przypadających w dniu wolnym od pracy udzielonym za pracę w niedziele lub święta.

Podstawę obliczenia dodatku stanowi wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania bez jakichkolwiek dodatków.

Podobne prace

Do góry