Ocena brak

POZYTYWNE MIERNIKI ZDROWOTNE

Autor /niebieska Dodano /12.02.2014

W ocenie stanu zdrowia populacji, prócz biomarkerów, wykorzystywane są również mierniki pochodzące z różnych źródeł informacji. Ogólnie można je podzielić na pozytywne i negatywne. Pozytywne mierniki zdrowia, oparte na metodach fizjologicznych i antropometrycznych, służą do określania sprawności i prawidłowości funkcjonowania poszczególnych narządów i całego organizmu, jego rozwoju fizycznego, zdrowia psychicznego i długości życia. Niejednokrotnie opracowanie bezpośrednich pozytywnych mierników ilościowych zdrowia jest bardzo trudne, ze względu na niewymierne kryteria zdrowia zawarte w jego ogólnej definicji podanej wcześniej. W praktyce epidemiologicznej do tego cciu potrzebne byłyby operacyjne definicje zdrowia lub choroby.

Częścią populacji, w której m erniki pozytywne w ocenie zdrowia maja nieco większe znaczenie, są dzieci i młodzież. W większości krajów przeprowadza się badania rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Rozwój fizyczny ocenia się na podstawie pomiarów somatycznych, głównie wysokości i masy ciała. Ponadto uwzględniane są niekiedy cechy dojrzewania oraz różnicowanie się tkanek i narządów. Ogólnie rozwój fizyczny stanowi przejaw pozytywnego zdrowia i w tej kategorii mieszczą się jego mierniki. Na podstawie testów wydolności fizycznej i sprawności ruchowej tworzone są również pozytywne mierniki wykorzystywane w sporcie i wychowaniu fizycznym, rehabilitacji i innych dziedzinach.

Jednym z niewielu stosowanych pozytywnych mierników zdrowia jest przeciętna oczekiwana długość życia danej populacji. Aby go uzyskać w każdym kolejnym roku. na podstawie częstości zgonów w poszczególnych przedziałach wieku, oblicza się przeciętny oczekiwany czas trwania życia ludności. Wskaźnik ten określa liczbę lat. którą hipotetycznie ma przed sobą osoba w wieku ..x". przy założeniu, że zaobserwowana w danym roku częstość zgonów utrzyma się na stałym poziomic przez dostatecznie długi czas. Szanse przeżycia ustala się dla każdego wieku. Najczęściej w ogólnym obiegu znajdują się oczekiwane liczby lat dla wieku „0”, które określają szanse przeżycia dla noworodków z danego roku i skrótowo są prezentowane jako „przeciętne trwanie życia" ludności kraju.

 

Podobne prace

Do góry