Ocena brak

Pożytki z socjologii dla urbanistów

Autor /Gerasimus Dodano /11.07.2005

Socjologia jest to nauka o życiu społecznym, więzami między ludzkimi i jednostce. Człowieku jako istocie społecznej. Jest nauką, której przedmiotem jest ogół zjawisk i procesów związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem, rozpadem różnych form życia społecznego oraz zjawisk społecznych. Termin ? socjologia ? wprowadził francuski filozof August Comte w 1838 roku. Wcześniej zamiast pojęcia ? socjologia ? używano terminów ? filozofia społeczna ? lub ? fizyka społeczna ?. Socjologia jest ściśle powiązana z urbanizacją czyli procesem koncentracji ludności, który polega na dwóch sposobach. Pierwszy z nich polega na wzroście liczby punktów, w których następuje koncentracja ludzi, a drugi na zwiększeniu się liczby ludności w tych punktach. Definicje tego rodzaju z reguły nie charakteryzują bliżej owych punktów koncentracji i milcząco zakładają, że są nimi miasta. Zapominając przy tym o tym co było wcześniej, czyli o dawnych osadach, które teraz określane są terminem wieś.
Pierwsze tzw. Osady, w których przeważająca część ludzi zajmowała się rolnictwem, powstały tam, gdzie stosunkowo duża wydajność rolnictwa, wynikająca z żyznych gleb zatrudniała dużą część siły roboczej do uprawy ziemi. W niektórych osadach funkcje rolnicze łączyły się z handlowymi i rzemieślniczymi. Za czasów starożytnych osady te powstawały w sposób organiczny bez z góry założonego planu. Rewolucja rolnicza jaka dokonała się około pięć czy sześć tysięcy lat temu doprowadziła do rozwoju społeczeństw rolnych. Społeczeństwa te zawdzięczały swoje powstanie i istnienie uprawie ziemi na dużą skalę za pomocą pługa i zwierząt pociągowych. Korzystanie z tego stało się bardzo wydajną metodą i pozwoliło ludziom osiąść na jednym miejscu na bardzo długi czas. Warunki funkcjonowania pracy i życia na wsi sprzyjały jednorodności społecznej, zawodowej, kulturowej we wszystkich wy?miarach. Czynności wykonywane przy pracy na roli były podobne, zazwyczaj rutynowe i nie miały wpisanych w swój charakter najmniejszych przesłanek różnicowania. Wieś zawsze była związana z tradycją i tę tradycję podtrzymywała.
Od samych swych początków miasto było wielokulturowe, w przeciwieństwie do wsi, która z natury rzeczy była homogeniczna społecznie i kulturowo. Oczywiście, wieś także przejawiała pewne zróżnicowanie, tyle że było ono nieporównywalne ze zróżnicowaniem miast - co oczywiście musi być zawsze odnoszone do konkretnej epoki i konkretnej cywilizacji. Tak więc istnienie wsi oraz miast znalazło się od samego początku na dwóch odmiennych trajektoriach. Szczególnie w porównaniu z wiejskim uwikłaniem w szereg zależności: od przyrody, dworu, ciężkiej pracy, a także od bezpośredniego otoczenia sąsiedzkiego.
Panuje dość powszechny pogląd, że nie istnieje linia absolutna, która rozdzielałaby zbiorowość miast i wsi.

Podobne prace

Do góry