Ocena brak

Pozycja ustrojowa wojewody

Autor /Romek Dodano /17.08.2011

Wojewoda to jednoosobowy org. adm. rządowej:

- przedstawiciel rządu, który realizuje zadania zlecone przez rząd oraz własne, przyznane jemu,

- koordynuje działalność org. adm. rządowej działającej na terenie województwa (także org. adm. niezespolonej),

- organizuje kontrolę wykonania zadań wynikających z aktów prawnych naczelnych i centralnych org. adm. państwowej,

- zapewnia współdziałanie jednostek organizacyjnych działających na terenie województwa w zakresie porządku publ. (np. usuwanie stanu klęski żywiołowej),

- opiniuje powoływanie i odwoływanie podległych ministrom dyrektorów org. adm. specjalnej, których obszar działania obejmuje województwo,

- współdziała z sejmikiem sam. w sprawach rozwoju społ.-gosp. i przestrzennego zagospodarowania województwa, ochrony środowiska.

Wojewodę i wicewojewodę powołuje Prezes R.M (sejmik sam. opiniuje kandydatów na urząd wojewody). Wojewodę odwołuje także Prezes R.M. na wniosek właściwego min. do spraw adm. Wicewojewodę odwołuje Prezes R.M., ale na wniosek wojewody.

Podobne prace

Do góry