Ocena brak

POZYCJA PRAWNO - USTROJOWA SEJMU RP

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

- Parlament jest dwuizbowy - Sejm + Senat

- Sejm jest równorzędnym z Senatem organem ustawodawczym (równorzędnym ustrojowo bo ma więcej kompetencji)

- Incompatibilitas mandatu posła i senatora a także z innymi organami np.: RPO. Prezes NIK- u itp.

- zakaz pracy w biurach np.: RPO, TK itp. to wszystko wynika z zasady tzw.: TWARDEJ POLITYCZNOŚCI- wykonywania określonych zawodów i pełnienia stanowisk.

- szereg zakazów dla posłów 

- Sejm i Senat =jedyne organy przedstawicielskie w RP, które posiadają przywilej bezpośredniej reprezentacji narodu.

- model dwuizbowości zróżnicowanej ( Sejm: szersze możliwości działania niż Senat, zwłaszcza w zakresie kreowania i kontroli rządu, w których to dziedzinach Sejm posiada władne kompetencje nie przysługujące w ogóle Senatowi. Istnieje sfera uprawnień wspólnych ( sfera ustawodawcza i ustrojodawcza )

- skład: 460 posłów wybieranych w pięcioprzymiotnikowych wyborach

-jest izbą o wybitnie politycznym charakterze - skład opiera się na ugrupowaniach politycznych

- organ kadencyjny - 4 lata

- 3 rodzaje kadencji:

1), normalna - pełna 4 lata

2). przedłużona - okres pełnomocnictw izb ulega przesunięciu ( np.: stan nadzwyczajny)

3). skrócona -

a), samorozwiązanie się Sejmu ( większość kwalifikowana )

b), decyzja prezydenta RP:

- charakter obligatoryjny- np.: gdy Sejm 2 razy nie udzieli rządowi votum zaufania

- charakter fakultatywny - np.: jeżeli ustawa budżetowa w ciągu 4 miesięcy nie zostanie

przedstawiona prezydentowi do podpisu. Kompetencje Sejmu:

ustrojodawcze, ustawodawcze, kreacyjne, kontrolne, decyzyjne w niektórych sprawach polit. wew. i zagr., wewnątrzorganizacyjne.

Podobne prace

Do góry