Ocena brak

Pozycja prawna organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Organizacja społeczna - rozumie się przez to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne. Żeby organizacja mogła działać w postęp. musi spełniać dwa warunki:

- musi być to uzasadnione celami statutowymi organizacji,

- musi istnieć obiektywna potrzeba ochrony interesu społecznego.

Organizacja społ. ma następujące prawa procesowe:

1. żądania wszczęcia postępowania,

2. dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Organizacja może żądać wszczęcia postępowania tylko tam gdzie przepisy prawa materialnego przewidują wszczęcie postępowania z urzędu.

Organizacja może żądać dopuszczenia do udziału w post., w tym zakresie organ adm. pub. uznając to żądanie za uzasadnione wydaje postanowienie o wszczęciu post. z urzędu. Na postanowienie odmowne organizacja może wnieść zażalenie, a następnie skargę do sądu adm.

Organizacja społ. może wydać swój pogląd w sprawie, wyrażony w formie uchwały lub oświadczenia jej organu statutowego nie będąc podmiotem na prawach strony.

Organizacja społeczna, w post. sądowoadm. w zakresie swojej działalności statutowej, może brać udział w postępowaniu sądowoadm. w przypadkach określonych w ustawie. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi organizacja społeczna może być:

1) stroną postępowania sądowoadministracyjnego (art. 25 § 2 i § 4),

2) uczestnikiem postępowania.

Organizacja społeczna może uczestniczyć w postępowaniu w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. Sąd dopuszcza organizację społeczną w formie postanowienia. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie przysługuje zażalenie. 

Podobne prace

Do góry