Ocena brak

Pozostałe sądy: sądy ubezpieczeń społecznych, powszechne, antymonopolowe, TK

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

A/Sądy ubezpieczeń społecznych

Obecnie obowjązuje ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje ona, że ZUS wydaje decyzje w zakresie spraw indywidualnych dotyczących:

-zgłaszania do ubezpieczeń społecznych

-przebiegu ubezpieczeń

-ustalania wymiaru składek i ich poboru, umarzania należności z tytułu składek

- ustalania uprawnień do świadczeń z tytułu składek

-wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych

Od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od doręczenia decyzji wg zasad postępowania kodeksu postępowania cywilnego.Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej zakładu, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia bądź uchyla decyzję w terminie 14 dni od wniesienia odwołania.

Jeżeli odwołanie nie zostało uwzględnione, Zakład przekazuje w ciągu 14 dni od wniesienia odwołania sprawę do sadu z uzasadnieniem. Sąd ubezpieczeń społecznych rozpatruje sprawę, po rozpatrzeniu sprawy sąd, oddala odwołanie, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia, w razie uwzględnienia odwołania sąd zmienia zaskarżoną decyzje w całości lub w części i orzeka, co do istoty sprawy.

B/ SĄDY POWSZECHNEmogą sprawować kontrolę decyzji administracyjnych jedynie w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące prawo. Sądy powszechne rozpatrują sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych,sprawy przeciwdziałania praktykom monopolistycznym , oraz inne sprawy związane z adm. pub.

Podobne prace

Do góry