Ocena brak

POZNANIE - PODZIAŁ LOGICZNY

Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011

Rozmaite funkcje poznawcze lub przypoznawcze pełni podział logiczny, a zwłaszcza jego złoŜona, wielostopniowa postać - klasyfikacja. Podział logiczny odróŜniamy od podziału fizycznego, który zachodzi wówczas, gdy np. tniemy jakiś przedmiot materialny na kawałki albo segregujemy (grupujemy) jakiś zbiór kamieni według wielkości lub koloru.

Odróżniamy też podział logiczny od p a r t y c j i , czyli myślowego wyróŜnienia w pewnym przedmiocie indywidualnym jego części (przestrzennych bądź czasowych) lub własności. Podział logiczny jest operacją myślową dotyczącą bądź jakiegoś zbioru przedmiotów, bądź (odpowiadającego mu) pojęcia i polega na dobraniu (wymienieniu) bądź podzbiorów danego zbioru, bądź pojęć podrzędnych (zakresowo) względem danego pojęcia. Podziału logicznego dokonujemy dzieląc np. liczby całkowite na parzyste i nieparzyste. Całość dzieloną traktujemy jako rodzaj, człony podziału jako jego gatunki. Podział poprawny to podział adekwatny i rozłączny. Podział logiczny jest adekwatny, gdy suma zakresów  członów podziału równa się zakresowi całości dzielonej.

Podział logiczny jest rozłączny, gdy zakresy członów podziału wykluczają się nawzajem. Podział winien przebiegać według jakiejś zasady (kryterium podziału). Na przykład obierając jako zasadę płeć moŜna podzielić ludzi na męŜczyzn i kobiety. Szczególnym przypadkiem podziału jest podział dychotomiczny (grec. 8i%a = na dwoje), przeprowadzony ze względu na posiadanie lub nieposiadanie pewnej cechy. Na przykład dychotomiczny jest podział trójkątów na równoboczne i nierównoboczne. Podziały dychotomiczne są zawsze adekwatne i rozłączne. Jeśli przynajmniej jeden z członów danego podziału poddajemy nowemu podziałowi, otrzymujemy k l a s y f i k a c j ę . Rozmaite typy klasyfikacji mogą odgrywać waŜne role poznawcze.

Podobne prace

Do góry