Ocena brak

Poziom życia Polaków.

Autor /floolaFer Dodano /14.12.2007

CEL PRACY

Prezentowane opracowanie ma na celu ukazanie jak zmienił się poziom życia przeciętnego Polaka. Analizy dokonano na podstawie wybranych wskaźników zaczerpniętych z roczników statystycznych. Ze względu na różny układ lat po uwagę wzięto lata od 1995 – 2000, jednak czasem zakres chronologiczny był węższy.

I. BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH
Pierwszym badanym elementem są oczywiście budżety gospodarstw domowych przeanalizowano tu zmiany poziomu cen oraz dochodów gospodarstw domowych.


Tabela 1 Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę
w gospodarstwie domowym w zł
Rok Dochód
1997 444,77
1998 522,93
1999 560,43
2000 610,51
źródło: Rocznik Statystyczny,

Oczywiście dane z tabeli 1 przedstawiono na wykresie, co pozwoli na zaobserwowanie różnić występujących w kolejnych latach.

Wykres 1 Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę
w gospodarstwie domowym w zł

źródło: Rocznik Statystyczny,

Z analizy danych wynika, że od roku 19997 przeciętny rozporządzany dochód w gospodarstwie domowym rośnie systematycznie. Oczywiście dla zrównoważenie powyższych danych przedstawiono poniżej miesięczne wydatki w gospodarstwie domowych w badanych latach, co przedstawia tabela 2

Tabela 2 Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę
w gospodarstwie domowym w zł
Rok Wydatek
1997 422,62
1998 503,03
1999 549,76
2000 599,49
źródło: Rocznik statystyczny
Wykres 2 Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę
w gospodarstwie domowym w zł

źródło: Rocznik Statystyczny,


Z powyższego wynika, że także dochody w przeciętnym gospodarstwie domowym rosną systematycznie. Można zatem wnioskować, że poziom życia nie powinien na przestrzeni badanych lat się zmienić, ponieważ i dochody i wydatki rosną mniej więcej w tym samym tempie.
Dlatego dla porównania przedstawiono tu także zmianę wskaźnika cen wybranych towarów należących do grupy żywności.

Tabela 3 Wskaźnik wydatków na wybrane towary i usługi
Wyszczególnienie 1999 2000
Mięso 55,87 58,76
Ryby 3,64 3,64
Owoce 8,30 9,30
Warzywa 17,57 19,79
napoje alkoholowe 8,18 8,66
źródło: Rocznik statystyczny
Także w tym wypadku dane przedstawiono na wykresie

Wykres 3 Wskaźnik wydatków na wybrane towary i usługi

źródło: Rocznik Statystyczny,

Jak wynika z przedstawionych danych spośród wybranych wskaźników przeciętny Polak wydaje najwięcej na mięso tj. w 1999 ponad 55 zł, a w 2000 ponad 58 zł, natomiast na ryby nie wiele ponad 3 zł, a także wartość tego wydatku nie zmieniła się na przestrzeni tych dwóch lat. Polacy wydają również dużą część na warzywa, mniej natomiast na owoce. Należy tu także podkreślić, że około 8 zł miesięcznie w latach 1999 – 2000 wydawano na alkohol.
Przedstawiona statystka wskazuje, że Polacy prowadzą taki sam tryb życia, gdyż ich wydatki w poszczególnych kategoriach zmieniły się podobnie jak wskaźnik wzrostu cen. Jednak należy tu także podkreślić, że Polacy nie odżywiają się zdrowo, co np. widać po wskaźniku wydatków na ryby.


II. CENY


W dalszej części pracy zajęto się kolejnym działem z rocznika statystycznego, a mianowicie cenami. Dane analogicznie przedstawiono w formie tabeli i na wykresie

Tabela 4 Średni wzrost cen w poszczególnych gupach produktów
Wyszczególnienie 1999 2000
Mięso 97,5 109,2
Ryby 103,6 104,5
Owoce 114,8 98,6
Warzywa 101,1 107,9
napoje alkoholowe 106 105,9
źródło: Rocznik statystyczny


W tabeli ze względu na fakt przedstawienia danych w postaci procentowej w odniesieniu do roku poprzednio wynika, że największy przyrost cen odnotowano w obszarze produktów mięsnych, czyli tu gdzie jak wykazano powyżej Polacy wydają najwięcej. Natomiast warto także zauważyć, że spadły ceny owoców, co pozwala na prowadzeni zdrowszego odżywiania, jednak Polacy z natury są przyzwyczajeni do niezdrowego trybu życia w tym także jedzenia.

Warto także przedstawić tu zmianę poziomu cen w niektórych artykułów. Dane te obejmują rok 1995, 1999 i 2000.Tabela 5 Ceny detaliczne wybranych towarów i usług w zł
Wyszczególnienie 1995 1999 2000
bułka pszenna 0,12 0,23 0,30
szynka wieprzowa 14,32 18,091 19,89
jogurt owocowy 1,25 1,37 1,38
pomarańcze 3,339 4,59 4,18
źródło: Rocznik statystyczny

Wykres 4 Ceny detaliczne wybranych towarów i usług w zł

źródło: Rocznik Statystyczny,

Jak wynika za zamieszczonych danych ceny detaliczne poszczególnych artykułów w analizowanych latach rosną podobnie jak wydatki na nie. Należy także podkreślić, że jak już zauważono poprzednio pomarańcze, które należą do owoców w roku 2000 staniały. Natomiast duży wzrost odnotowano w cenie szynki wieprzowej, czy tzw. „polskiego rarytasu”.
III. EDUKACJA I WYCHOWANIE

Jak wiadomo naszą przyszłością są dzieci i każdy rodzic pragnie dla nich jak najlepiej i jak najlepszej przyszłości. Dlatego ostatni działem w którym poszukano danych do prezentowanej analizy jest edukacja i wychowanie. W pierwszej kolejności przedstawiono dane dotyczące uczących się języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. Dane przedstawia tabela 6.
Tabela 6 Uczący się języka angielskiego w szkolnictwie dla dzieci i młodzieży
Wyszczególnienie 1999 2000
Obowiązkowe 3258,2 3652,8
Nadobowiązkowe 345,6 327,1
źródło: Rocznik statystyczny

Wykres 5 Uczący się języka angielskiego w szkolnictwie dla dzieci i młodzieży

źródło: Rocznik Statystyczny,

Jak wynika z zamieszczonych danych w analizowanych latach liczba uczęszczających dzieci i młodzieży na zajęcia obowiązkowe z język angielskiego wzrosła, natomiast na nad obowiązkowe zmalała. Moim zdaniem świadczy to o tym, że rodzice nie maja pieniędzy na dodatkowe kształcenie swoich dzieci, które jest przecież bardzo drogie, a jednak otwiera drogę do lepszych szkół, lepszej pracy, jak i lepszego życia.

Na zakończeni przeanalizowano liczbę studentów szkół wyższych

Tabela 7 Studenci szkół wyższych w tys.
Wyszczególnienie 1996 1999 2000
Ogółem 794,6 1431,9 1584,8
Uniwersytety ----- 410,8 443,3
Akademie medyczne ---- 28,1 29,5
Wyższe szkoły rolnicze --- 78,0 85,6
Źródło: Rocznik statystyczny

Na wykresie ujęto liczbę studentów ogółem.

Wykres 5 Studenci szkół wyższych ogółem w tys.

Źródło: Rocznik statystyczny


Jak wynik z danych od roku 1996 do roku 2000 liczba studentów szkół wyższych wrosła prawie dwukrotnie. Jednak na poszczególnych uczelniach wzrost ten odbywa się stabilnie i nie widać znaczących migracji między uczelniami. Oczywiści największą popularnością cieszą się uniwersytety i wyższe szkoły ekonomiczne.
WNIOSKI KOŃCOWE

Jak zaznaczono we stępie pracy celem jej był ukazanie czy na przełomie badanych lat zmienił się poziom życia przeciętnego Polaka. Według ukazanych danych styl naszego życia nie zmienił się znacząco. Żyjemy z dnia na dzień z roku na rok, biorąc to co daje nam życie. Jednak należy zdać sobie sprawę, że ogólna sytuacja gospodarcza kraju nie przedstawia się najciekawiej: mamy wysokie bezrobocie, politycy nie radzą sobie z postępującą recesją i za wszelką cenę pragniemy dorównać krają UE – a powinniśmy przede wszystkim skupić się na własnym życiu i zagwarantowaniu rodzinie godziwego bytu.

Podobne prace

Do góry