Ocena brak

POZEW o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf POZEW o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Transkrypt

Częstochowa, dnia ...................

Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Powód(ka):

..............................., zam. ..............................................
(imię i nazwisko)

(dokładny adres zamieszkania)

Pozwany(a): ..............................., zam. ..............................................
(imię i nazwisko)

(dokładny adres zamieszkania)

POZEW
o ustanowienie rozdzielności majątkowej
między mał onkami
Wnoszę o:
1) ustanowienie z dniem ................ rozdzielności majątkowej powoda(ki) .....................................
i pozwanego(nej) ............................., wynikającej z zawarcia przez nich mał eństwa w dniu
..................., przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ............................., nr aktu
mał eństwa ........................;
2) zasądzenie od pozwanego(nej) na rzecz powoda(ki) kosztów procesu według norm
przepisanych.
Ponadto wnoszę o:
1) przeprowadzenie rozprawy tak e pod nieobecność powoda;
2) wezwanie na rozprawę świadków: (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania świadków) na
okoliczność ................................... (podać na jaką okoliczność świadek ma być przesłuchany).

UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
1) odpis pozwu,
2) odpis aktu mał eństwa stron,
3) zaświadczenie o dochodach powoda(dki).

Podobne prace

Do góry