Ocena brak

POZEW o ochronę naruszonego posiadania

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf POZEW o ochronę naruszonego posiadania

Transkrypt

Częstochowa, dnia 4 października 2006 r.
Do
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny
w Częstochowie
Powód: Jan Kowalski, zam. w Częstochowie,
ul. Piękna 18.
Pozwani: 1) Józef Bąk,
2) Jerzy Bąk,
obaj zam. w Częstochowie,
ul. Szeroka 2.
Wartość przedmiotu
sporu: 2000 zł
POZEW
o ochronę naruszonego posiadania
Wnoszę o:
1) przywrócenie powodowi utraconego, wskutek naruszenia przez pozwanych Józefa Bąka
i Jerzego Bąka, posiadania działki gruntu o powierzchni 0,67 ha, poło onej
w Częstochowie, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 500 Sądu Rejonowego
w Częstochowie, w granicach: od północy grunt Władysława Nowaka, od wschodu grunt
El biety Komar, od południa grunt Stanisławy Lis i od zachodu pole Karola Kota - przez
nakazanie usunięcia pozwanych oraz osób prawa ich reprezentujących wraz z ich rzeczami
z opisanej działki gruntu i oddanie jej w posiadanie powoda;
2) zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych;
3) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.
Ponadto wnoszę o:
4) wezwanie na rozprawę świadków:
a) Władysława Nowaka, zam. Częstochowa, ul. Szeroka 12,
b) El biety Komar, zam. Częstochowa, ul. Szeroka 13,
c) Stanisławę Lis, zam. Częstochowa, ul. Szeroka 14,
d) Karola Kota, zam. Częstochowa, ul. Daleka 1.

UZASADNIENIE
(przytoczyće okoliczności faktycznych i dowodów na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jan Kowalski
................................
Załączniki:
1) odpisy pozwu.

Podobne prace

Do góry