Ocena brak

POZEW o ochronę naruszonego posiadania

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf POZEW o ochronę naruszonego posiadania

Transkrypt

Częstochowa, dnia 4 października 2006 r.

Do
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny
w Częstochowie
Powód: Jan Nowak, zam. w Częstochowie, ul. Zielona 10
Pozwana: Anna Kowalska, zam. w Częstochowie,
ul. Płaska 17
Wartość przedmiotu
sporu: 2000 zł
POZEW
o ochronę naruszonego posiadania
Wnoszę o:
1) nakazanie pozwanej Annie Kowalskiej, aby zaniechała naruszania posiadania działki
gruntowej o obszarze około 0,43 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 2000 Sądu
Rejonowego w Częstochowie, będącej w posiadaniu powoda, poło onej w Częstochowie,
w granicach: od północy pole Leona Kwiatkowskiego, od wschodu sad Marii Drapały, od
południa i od zachodu sad Andrzeja Strzeleckiego, a w szczególności - aby zaniechała
przeje d ania przez tę działkę i przeganiania przez nią bydła;
2) zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych;
3) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.
Ponadto wnoszę o:
4) wezwanie na rozprawę świadków:
a) Leona Kwiatkowskiego, zam. w Częstochowie, ul. Płaska 16,
b) Marię Drapałę, zam. w Częstochowie, ul. Płaska 18,
c) Andrzeja Strzeleckiego, zam. w Częstochowie, ul. Płaska 19.

UZASADNIENIE
(przytoczyć okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Jan Nowak
........................................

Załączniki:
1) odpis pozwu

Podobne prace

Do góry