Ocena brak

„Poza zasadą przyjemności” - Siła sugestii

Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011

    Przyczynę tej zmiany Freud upatruje jednoznacznie w sile sugestii nas. Sugestia bowiem jest nie dającym się do niczego zredukować prafenomenem, podstawowym faktem życia człowieka. Ale istota sugestii, to znaczy warunki, w jakich bez dostatecznych racji logicznych ktoś ulega jakimś wpływom, nie została – w opinii Freuda – wyjaśniona. Zamiast tego do wyjaśnienia psychologii zbiorowości Freud stosuje pojęcie libido. Termin ten oznacza „ energię takich popędów, które wiążą się z tym co łącznie nazywamy miłością”. O spoistości tłumu wyraźnie przecież decyduje jakaś siła. Podobnie rezygnowanie przez jednostkę w tłumie ze swej indywidualności spowodowane jest jakąś siłą. Freud dochodzi do wniosku iż ta właśnie siłą jest miłość, a związki miłosne stanowią istotę tłumu.

    I tak wielorakie więzi uczuciowe, które dostrzegamy w zbiorowości, wystarczą całkowicie do tego, by wyjaśnić jedną z jej charakterystycznych cech, jaką jest brak samodzielności i inicjatywy u jednostki, tożsamość jej reakcji z reakcjami innych, jej „stoczenie się do człowieka kolektywnego”. Zbiorowość jednak, jeżeli będziemy ją rozpatrywać jako całość, pokaże nam więcej. Takie jej cech jak osłabienie możliwości intelektualnych, brak hamulców emocjonalnych, niezdolność do panowania nad sobą i do odroczenia czegokolwiek, skłonność do przekraczania wszelkich granic w objawianiu uczuć oraz do zupełnego zaniku ich w działaniu, ukazuje nam obraz niewątpliwej regresji aktywności psychicznej, którą obserwujemy u istot dzikich. Zagrożenia te, które pociąga za sobą życie w zbiorowości, a zarazem całkowita nieumiejętność odcięcia się od niej przez jednostkę stanowią źródło nieustającego strachu i cierpienia człowieka.

Do góry